План за ефективно и прозрачно управление


Настоящият план е разработен с цел подпомагане на ръковоството и състава на Областна администрация Смолян да подобрява своето управление, да разширява прозрачността и ефективността в работата, да подобрява качеството на публичните услуги и да повишава доверието на гражданите .

1. Дейности за прозрачност в работата на Областна администрация.
1.1.В работата на Областните съвети и Постоянните комисии да бъдат включвани и представители на гражданското общество
Срок: При актуализация
Отговорник: Гл. Секретар
1.2.В Интернет страницата на Област Смолян да се поместват редовно информации за събития и срещи на Областния управител и администрацията.
Срок: постоянен
Отговорник: Експерт „Връзки с обществеността”
1.3.На Интернет страницата на Област Смолян да се поместват Годишни доклади за дейността на администрацията.
Срок: м. март
Отговорник: Директори на дирекции
1.4. Организиране Ден на отворените врати в Областна администрация-Смолян.
Срок: м м.юни
Отговорник: Експерт „Връзки с обществеността”
1.5. Публикуване в Интернет-страницата ни приемните дни на Областен и зам. Областни управители.
Срок: януари
Отговорник: Експерт „Връзки с обществеността”
1.6.Изготвяне на Регистър на НПО на територията на областта и прилагане на механизма за взаимодействието между ОбА и НПО.
Срок: м. март
Отговорник: Директори на дирекции
2. Организиране на изнесени приемни в общините от областта .
2.1. Изготвяне на график за изнесените приемни по общини.
Срок: м. март
Отговорник: Н-к отдел КАК
2.2.Публикуване на прессъобщения за проведените приемни по общини-в медиите и на Интернет страницата на областта.
Срок: текущо
Отговорник: Експерт „Връзки с обществеността”
2.3.Обобщаване и анализ на поставените проблеми. Предприемане на действия за решаване на поставените въпроси.
Срок: текущо
Отговорник: Директори на дирекции
3. Подобряване информираността на гражданите и административното обслужване на клиентите
3.1.Актуализиране информационното и указателно табло пред центъра за административно обслужване едно гише, като се подменят бланките, образците за извършващите се административни услуги със заложени срокове, цена на услугата и др.
Срок: постоянен
Отговорник: Н-к отдел КАК
3.2.Граждански контрол чрез Книга за предложенията и сигналите и кутия за изразяване мнението на клиентите чрез „усмихнати” и „намръщени” човечета и анкети.
Срок: постоянен
Отговорник: Н-к отдел КАК
3.3.Проучване удовлетвореността на гражданите от административното обслужване чрез попълване на анкетни карти.
Срок: постоянен
Отговорник: Н-к отдел КАК
3.4.Обобщаване и анализиране на анкетните карти за удовлетвореност на потребителите на услуги. Разгласяване на резултатите.
Срок: тримесечно
Отговорник: Комисия, назначена със Заповед на ОУ
3.5.Публикуване в Интернет страницата на област Смолян на раздел на приключили и текущи проекти, по които Областта е водеща или партньор.
Срок: постоянен
Отговорник: Директори на дирекции
4. Борба с корупцията. Антикуропционна дейност в Областна администрация – Смолян.
4.1. Активизиране дейността на Областен обществен съвет за противодейстие на корупцията /ООСПК/. Редовно провеждане на заседания.
Срок: постоянен
Отговорник: Председател на ООСПК
4.2.Регулярни заседания на Областен съвет по противодействие на престъпността, обществен ред и сигурност /ОСППОРС/ координиращ и съдействащ за намаляване на престъпността и създаващ условия за нормален обществен ред.
Срок: по план
Отговорник: Председател на ОСППОРС
4.3.В Интернет страницата публикуване на Доклад за антикуропционна дейност в Областна администрация – Смолян.
Срок: м. март
Отговорник: Експерт „Връзки с обществеността”
5. Изпълнение и актуализация на Програмата за обучение на служителите
5.1.Провеждане на регулярни обучения по прилагане на внедрената в Областна администрация Интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност в съответствие с международни стандарти стандарт ИСО 9001:2000 и ИСО 27001:2005.
Срок: по план
Отговорник: Председател на постоянна работна група
6. Закон за достъп до обществена информация
6.1. Поддържане на актуална информация в раздел в WEB страницата на Област Смолян, посветен на процедурата по достъп до обществена информация съгласно ЗДОИ .
Срок: м.септември
Отговорник: Отдел ПНО


Изтегли Схема - механизъм