Пожароопасен сезон в Област Смолян


Съгласно Закона за горите, ежегодно, по предложение на директора на регионалната дирекция по горите, областният управител със заповед определя пожароопасен сезон в горските територии за областта.

По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.

Документи:

Заповед № OK-03-02-75/22.03.2017 г.

Заповед № OK-03-02-86/23.03.2016 г.

Заповед № OK-03-02-1015/16.11.2015 г.

Заповед № OK-03-02-364/15.04.2015 г.

Заповед № OK-03-02-95/19.03.2014 г.

Заповед № OK-03-02-132/03.04.2013 г.

Заповед № OK-03-02-191/27.03.2012 г.

Заповед № OK-03-02-399/11.04.2011 г.