Банкови сметки
Транзитна сметка /наеми, продажби имоти, режийни, деловодни разноски/:

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД,
клон Смолян

Банков код: IABG7491
BIC IABGBGSF

BG59 IABG 7491 3101 2754 01Набирателна сметка /отчуждени имоти; депозити/:

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
клон Смолян

Банков код: IABG7491
BIC IABGBGSF

BG93 IABG 7491 3301 2754 03