Заповед за одобряване на списък и актуален списък по чл.15а, ал.3 от ЗДОИ


Изтегли от тук.

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ,ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – СМОЛЯН, КАКТО И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА ПО ЧЛ. 15А, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/:


1. Описание на правомощията на Областен управител на област Смолян и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация

2. Списък на издадените актове в изпълнение на на правомощията на Областен управител на област Смолян и текстовете на издадените общи административни актове


3. Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Областна администрация – Смолян

4. Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в Областна администрация – Смолян, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация


5. Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите

6. Стратегии, планове, програми и отчети за дейността


7. Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси

8. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки

9. Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството

10. Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж от ЗДОИ и форматите, в които се поддържа информацията

11. Обявления за конкурси за държавни служители

12. Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

13. Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му

14. Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3 от ЗДОИ

15. Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ

16. Друга информация, определена със закон.