Обществен съвет за социално включване на хора с увреждания


РЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ СМОЛЯН


А / ДЕЦА В РИСК
Процесът на деинституционализация на специализираните институции за деца се обуславя от приоритетите на държавната политика по отношение на грижите за децата, а именно спазването на правата им, в съответствие с документите на Европейския съюз в областта на социалната защита. Целта на разработените общински стратегии за развитие на социалните услуги 2006 - 2009 г. е да се определят приоритетите в област Смолян по отношение създаването на алтернативни форми на грижи за деца и социални услуги в подкрепа на семействата на деца с увреждане, както и намаляване броя на децата и лицата, настанени в специализираните институции. Децата от 0 до 18 години са 23 416 което представлява 16,9 % от населението на областта. Въпреки извършеното в икономическата и социалната сфера до този момент в област Смолян, жизненият стандарт на част от населението е все още сравнително нисък.
І. Демографски фактори и потребности на рисковите групи:

1. Деца с увреждания – 307/ за 2006 г./ Броят на тази целева група непрекъснато се променя, поради обстоятелството, че децата навършват 18 години, отпадат от регистъра, а в него се включват нови деца, преминали през комисия на ТЕЛК. Това е една сложна, разнообразна целева група, тъй като обединява деца с физически, умствени, комбинирани психически и сензорни проблеми, като водещ при тях е здравословният проблем. Съществено значение има ранното диагностициране и рехабилитация, преодоляването на социалната изолация, включването им в интегрирано обучение и специализирани програми за обучение. По отношение на тези деца отделите “Закрила на детето” към Дирекции “Социално подпомагане” осъществяват постоянна информационно – консултативна дейност, както и насочват с направления за ползването на социални услуги.
2. Деца, жертви на насилие или на трафик – 22 /за 2006г./
3. Деца, с риск от изоставяне – 172 / за 2006г.
4. Деца, отпадащи от училище – 81 /включени в регистъра за деца, необхванати от училище през 2006г./
5. Деца на развеждащи се родители – 42 /за 2006г./
6. Деца с поведенчески и емоционални прояви – 68 /за 2006г./ и 19 деца настанени в СПИ “Максим Горки” с. Стойките
7. Деца на улицата – 18 /за 2006г./
8. Деца в специализирани институции – 78 /към 27.12. 2006г./

ІІ. ПРЕДОСТАВЯНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ КЪМ МОМЕНТА:

Специализирани институции – брой специализирани институции и брой настанени в тях:
1. Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа “Катя Ванчева” с. Широка лъка

Капацитет на институцията – 70
- брой деца, настанени по чл.26 от ЗЗД - 45;
- брой деца, ползващи услугата седмична грижа – 23
2. Дом за медико-социални грижи за деца с. Широка лъка
Капацитет на институцията – 36
- брой деца, настанени по чл.26 от ЗЗД – 28;
- брой деца, ползващи услугата седмична грижа – 7.
Със Заповед на Министъра на образованието и науката през настоящата 2006г. бяха закрити ДОВДЛРГ “Здравец” с. Стойките, ДОВДЛРГ "Надежда" с. Орехово и ДОВДЛРГ "Дичо Петров" гр. Чепеларе.
Социалната услуга “седмична грижа”, предоставяна от ДОВДЛРГ с. Широка лъка и ДМСГД с. Широка лъка, следва занапред да се утвърждава, тъй като на този етап опитът показва, че се предоставят адекватни грижи за задоволяване на основните физиологични потребности. Успоредно с това децата няма да прекъсват емоционалната връзка със своите семейства.
Социални услуги в общността – брой социални услуги в общността и брой обслужени
1. Дневен център за деца и възрастни с увреждания гр. Смолян
Първоначално е разкрит Дневен дом за деца и младежи с умствена изостаналост “Звънче” гр. Смолян, който започва да функционира от 01.07.2002г. Със Заповед № РД01-215 / 03.04.2006г. на Изпълнителния директор на АСП - София същият е закрит, считано от 01.04.2006 год. Със Заповед № РД01-216/03.04.2006 год. се разрешава откриването на Дневен център за деца и възрастни с увреждания, считано от 01.04.2006 год.
На настоящия етап децата, които ползват социални услуги в ДЦДВУ – Смолян са 14 на брой, като за осем от тях е издадено направление за ползване на социална услуга от Д”СП” – Смолян.
В Дневния център се приемат деца с увреждания, освидетелствани от ТЕЛК – предимно с ДЦП, но се работи и с деца със Синдром на Даун, Синдром на Уест, Микроцефалия, Олигофрения, слухови и зрителни нарушения.
Основните цели в работата на екипа, предоставящ социални услуги за деца са:
- комплексно въздействие, водещо до възстановяване и развитие на увреденото дете;
- насърчаване и подкрепа на социалното, емоционалното, образователното и културното развитие на всяко дете;
- създаване на оптимални условия за провеждане на корекционно-компенсаторна, възпитателна и интеграционна работа с децата;
- оказване на подкрепа на децата и техните семейства;
- осигуряване постоянна и качествена грижа за всяко дете.
Социалния ефект за родителите се състои в освобождаването на време, получаването на адекватна информация във връзка със състоянието на детето, а психологическия ефект се изразява в общия напредък и интеграцията му в общността и семейството.
Социалните услуги предоставяни в Дневния център трябва да получат разширение по отношение на осигуряване на социална и психологическа подкрепа на родители и деца още на ниво родилен дом, като за целта се осъществява постоянна връзка между социален работник от Центъра и МБАЛ гр. Смолян.
2. Кризисен център “Майка и дете в риск” с. Широка лъка
Във връзка с необходимостта от развитие на алтернативни форми на грижа и социални услуги в общността в ДМСГД с.Широка лъка, общ.Смолян с помощта на Фондация “Партньори България” е изграден и обзаведен Кризисен център “Майка и дете в риск”, който официално е открит през м. октомври тази година.
През м. ноември 2006г. в Центъра е настанена майка с 6-годишно дете, която е насочена към центъра от Фондация “Асоциация Анимус”.

ІІІ. Развитие и преструктуриране на съществуващите социални услуги


1. Развитие, преструктуриране и редуциране, съгласно стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги.
Със Заповед № РД – 02-196 от 15.09.2006г. на Председателя на ДАЗД е сформирана междуведомствена регионална комисия, която през м.септември извърши оценка на ДОВДЛРГ с. Широка лъка и ДМСГД с. Широка лъка, като за целта са приложени критериите, които са част от утвърдения от министрите на труда и социалната политика, на образованието и науката, на здравеопазването, на председателя на ДАЗД и изпълнителния директор на АСП, механизъм за закриване, реформиране и преструктуриране на оценените специализирани институции за деца. От резултатите от оценката са направени предложения за бъдещия статут на тези институции с оглед тяхното реформиране, като е констатирано следното:
А / Дом за медико-социални грижи с. Широка лъка
Това е единствената специализирана институция в област Смолян, която предоставя този тип услуга за отглеждане на деца лишени от родителски грижи на възраст от 0 до 3 години, намира в близост до областният град,транспортната мрежа и инфраструктурата са добре развити.
Децата, които са настанени в специализираната институция са съгласно изискванията на ЗЗД. За тях в ДМСГД се полагат адекватни, индивидуални грижи от постоянен мултидисциплинарен екип, за всяко дете има изработен индивидуален план за грижи, съгласно Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. Изцяло и напълно се посрещат здравните, образователните и познавателните потребности на децата. Мултидисциплинарните екипи работят усилено за реинтеграцията и социализацията на децата. Има много добро взаимодействие между О "ЗД" и специализираната институцията.
В ДМСГД с.Широка лъка е изграден и обзаведен Кризисен център “Майка и дете в риск”, който в края на м. октомври т. г. официално е открит.
В момента институционалната грижа за децата от ДМСГД не може да отпадне, тъй като Домът е само един на територията на област Смолян, но същевременно могат да бъдат предоставяни алтернативни услуги, както и в дома работят достатъчно квалифицирани специалисти за работа с деца, които положителна нагласа и готовност за реформиране на работата в институцията в съответствие със съвременните стандарти за качество на грижата за деца.
Реформирането на ДМСГД – Широка лъка ще доведе до повишаване качеството на живот и грижи за децата в институцията, като ще се отвори към други алтернативни услуги.
Б / Домът за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа “Катя Ванчева” с. Широка лъка е единствен в област Смолян от този тип и е необходимо да остане институция за деца, тъй като за голямата част от децата това е единствената алтернатива на грижа. Транспортната мрежа и инфраструктурата са добре развити, домът е в близост до гр. Смолян.
Състоянието на сградата е в много добро състояние, стаите на децата са обзаведени в интериор близък до семейната среда, помещенията за игри и занималните са оборудвани с подходящи за възрастта и интересите на децата пособия.
В ДОВДЛРГ за трета година се предоставя услугата “седмична грижа”, която се утвърждава като много добра и ефективна алтернативна социална услуга в общността за деца в риск. В Дома се изготвя годишна програма за идейно – възпитателна работа с възпитаниците, както и програма за обучение на децата в социални умения, като чрез тях се създават възможности децата да участват в различни и подходящи за тях занимания – шиене, чистене, готварство, рисуване, фотография, изработване на кукли и маски. Обособени са театрални, певчески и танцови групи и чрез непрекъснатият контакт с неправителствени организации се стимулират и поощряват даровити деца и се насърчават да участват в подходящи дейности и мероприятия за развитие на уменията и таланта им.
Домът работи по проект за разкриване на Център за работа с талантливи деца в неравностойно социално положение, като по този начин ще се подобри социалната адаптация на децата в неравностойно социално положение, както и интеграцията на децата от етническите малцинства и ученици със специални образователни потребности.
Реформирането на ДОВДЛРГ “Катя Ванчева” ще даде възможност институцията да се отвори към предоставяне на алтернативни форми на грижа и услуги за деца, както и ще повиши качеството на живот и грижи за децата в институцията.
ІV. Планови социални услуги за периода 2006 / 2009 година


Във връзка с разкриването на нови социални услуги в общността, бяха проведени срещи с кметовете на Общините на територията на област Смолян и представители на Дирекциии «Социално подпомагане», на които е обсъдена необходимостта от разкриването на социални услуги. За община Смолян е доказана потребността от “Защитено жилище “, с цел деинституционализация на настанените деца от ДОВДЛРГ на територията на община Смолян и община Чепеларе.
През 2006г. по постъпила докладна записка на Кмета на община Смолян е взето решение № 486 от 26.09.2006 на Общински съвет гр. Смолян за разкриване на социална услуга, предоставена в общността - Защитено жилище за деца и младежи, напускащи специализираните институции, в подкрепа на тяхната социална интеграция и професионална реализация. В сътрудничество с “Международна социална служба – България ” община Смолян има готовност за осъществяване на проекта, насочен към децата в неравностойно социално положение, живеещи извън семействата си. Посочените рискови групи деца са обект на работа в Отдел “Закрила на детето”. Сътрудничеството между институциите и НПО са важен елемент на социалната работа с тези групи деца. Реализирането на проекта ще доведе до подобряване на координацията между институциите, работещи с тези деца. Настаняването в институция е последната приложима мярка за закрила, когато са изчерпани всички други възможности детето да бъде обгрижвано в семейна среда. Осъществяването на проекта би допринесло такива деца постепенно да се изведат от ДОВДЛРГ и да се отглеждат в обстановка, близка до семейната. Това е от особена важност за формиране у тях на социални умения и чувство за отговорност за собственото им бъдеще. В много от случаите при децата, напускащи специализираните институции, защитеното жилище се явява единствена възможност, която ще гарантира успешна професионална реализация и социална адаптация на лишените от родителски грижи и подкрепа на млади хора.
Осъществяването на бъдещият проект ще допринесе за реализирането на основните цели и задачи на Общинската стратегия за закрила на детето на община Смолян и ще гарантира адекватни мерки за закрила в семейна среда за постигане по най-добър начин интересите на всяко едно дете.
С Решение № 485 от 26.09.2006 г. Общински Съвет гр. Смолян приема предложението на Кмета на община Смолян за разкриване на Център за рехабилитация и интеграция, който да предоставя комплекс, от услуги свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.
През 2006 година беше направен анализ на потребностите от разкриване на нови социални услуги на територията на община Златоград и се стигна до единодушно решение за разкриване на Дневен Център за деца и младежи с увреждания. Откриването на такъв център ще подкрепи семействата на децата с трайни увреждания, ще се осигури по - добър социален живот на децата като се преодолеят недостатъците в познавателната им дейност и се осигури място за контакти и социално израстване. Разкриването на такъв център ще спомогне за преодоляване на дефицита на умения и възможности на децата за изграждане на поведение адекватно на изискванията на социалната среда и обществените норми. Ще облекчи родителите, които се грижат за деца с увреждания и ще поощри оставането на тези деца в семейството.
На редовно заседание на ОбС - Златоград , проведено на 30 юни 2006 г., е взето решение за Откриване на Дневен център за деца и младежи с увреждания на територията на община Златоград.
В подкрепа на идеята е изразено мнение, в предложението изготвено от РДСП - Смолян, че това е подходящата алтернативна форма за подкрепа на деца с увреждания, необхванати в институции, с цел осигуряване на алтернатива за по-добър социален живот на децата, като се преодолеят недостатъците в познавателната им дейност и се осигури място за контакти и социално израстване. Разкриването на такъв център ще спомогне за преодоляване на дефицита на умения и възможности у децата и младежите, повишаване на съпричастността на обществеността към проблемите им и развиване на мрежа за взаимна и трайна подкрепа.
На този етап община Девин и ЕКО сдружение “Силивряк” – гр. Девин имат разработен проект, който предполага разкриването и функциониране на Дневен център за деца с увреждания. Съгласно Решение на Общински съвет гр. Девин е предоставена сграда – общинска собственост за изграждането на центъра, който предстой да заработи през 2007 година.
На територията на община Чепеларе до м. юни 2006 г. съществуваха две специализирани институции за деца, лишени от родителски грижи – ДОВДЛРГ с. Орехово и ДОВДЛРГ - гр. Чепеларе.
През месец септември 2006 г. със Заповед на Министъра на МОН гр. София бяха закрити ДОВДЛРГ “Надежда” с. Орехово и ДОВДЛРГ “Дичо Петров” гр. Чепеларе. След окончателното извеждане на децата от тези специализирани институции се установи безспорният факт, че на територията на община Чепеларе е налице потребност от развитие на социални услуги в общността за напускащи Домовете за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи, както и към децата в неравностойно социално положение, живеещи извън семействата си.
Назованите рискови групи деца са обект на работа на отделите "Закрила на детето" към Д “СП” на територията на област Смолян. За една голяма част от тях настаняването в институция е крайна по възможност мярка за закрила, когато са изчерпани всички други възможности да бъдат отглеждани и възпитавани в своите биологични семейства или в семейната среда на техни роднини и близки.
Липсата на услуги за семейства и децата от тях води до социална изолация, както и затруднения на възможностите им за образование.
На територията на общината няма заместваща грижа за облекчаване на родителите на тази група деца. Преди да бъде закрит, в ДОВДЛРГ “Дичо Петров” гр. Чепеларе бе реализирана в пробна схема предлаганата услуга “седмична грижа”, като в края на учебната година се отчете нейният положителен ефект и доказана полза по отношение на децата от семейства с нисък социален статус в обществото.
С Решение № 531 от 30.11.2006 г. на Общински съвет гр. Чепеларе е направено предложение за разкриване на Дневен център за деца – със седмична грижа с. Павелско, който ще предоставя социални услуги за деца в общността, като делегирана държавна дейност, с планирана годишна издръжка в рамките на Държавният бюджет. Налице е предпоставка и възможност за предоставяне, за безвъзмездно ползване, за нуждите на бъдещият център – втория етаж от сградата на ОДЗ с. Павелско, общинска собственост, находяща се на ул. “Люлка” № 1. Установена е възможността за формиране на капацитета на заетост на центъра за деца – 20. Според приетите стандарти и критерии за развитие на социални услуги за деца, необходимият персонал е от 8 щатни бройки.
Осъществяването на проектите ще допринесе за реализирането на основните цели и задачи на Общинските стратегии за закрила на детето и гарантиране на адекватни мерки за закрила в семейна среда за постигане по най-добър начин интересите на всяко едно дете.


Б / ВЪЗРАСТНИ ХОРА

Регионалната стратегия изразява основните насоки на социалната политика в област Смолян в процеса на деинституционализация и реализиране на утвърдения от Министъра на труда и социалната политика “План за подобряване на положението на възрастни хора с увреждания, настанени в специализирани институции”. Изградена е върху основните цели и дейности, които ще залегнат при разработване на общинските стратегии за развитие на социалните услуги.
Държавните институции и неправителствените организации в областта като радетели за развитието на местната общност, съхраняване на човешкото достойнство и социалната справедливост са задължени със своята професионална и обществена ангажираност да допринасят за създаване на един по-добър модел на грижи за хората в неравностойно социално положение, както в специализираните институции, така и да осигурят достъп до качествени социални услуги в общността, така че нуждаещите се да не напускат дома и близките си.
На територията на областта функционират две специализирани институции за хора с увреждания-ДВПР-с.Ровино и ДВПР-с.Петково с капацитет по 100 места. Към края на месец ноември 2006г. броят на настанените в тях е по 98 лица. Показателен е фактът, че потребителите на социални услуги в тях от област Смолян са значително по-малко в сравнение с тези от други области на страната, респективно 18 лица за дома в с. Петково и 23 лица за дома в с. Ровино. Това е олицетворение на съществуващите нагласи сред населението и съхранените традиции и морална отговорност да се полагат грижи за възрастните тежко болни хора и такива с увреждания от страна на останалите членове в семействата. Особено ярко е изразено в населените места на малките общини, каквито са Борино, Доспат, Баните и др. Не случайно сред това население е изградена положителна нагласа към предостявяне на социалната услуга “Личен асистент” по НП “АХУ”. Добре се приемат и услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”.
Във връзка с една от основните цели на Националната стратегия за равни възможности на хората с увреждания, беше извършено проучване и оценка на възможностите за деинституционализация на настанени лица от двата дома, като им се предостави качествена грижа в семейна среда, включително и чрез предоставяне на социалната услуга “Личен асистент” по НП “АХУ”. За съжаление резултатите досега сочат, че единствено за две лица от дома в с. Ровино са налице въэможности за извеждане от специализираната институция, кото едното от тях вече е реинтегрирано в обществото. Най-често изтъкваните причини в становищата, относно невъзможността лицата от двата дома да бъдат обгрижвани в семейна среда сред своите роднини или близки, са тежките им психически разстройства и нуждата от специализирани медицински грижи, каквито могат да се осигурят в профилирани за тази цел заведения. Голяма част от роднините и близките на настанените лица са в напреднала възраст или са трудово заети, поради което не са в състояние да полагат постоянни грижи за тях. Налагащото се и занапред пребиваване на лицата с увреждания в специализираните институции и липсата на възможности за тяхната реинтеграция на този етап поставя неотложната задача за промени и преструктуриране в посока подобряване условията на живот в тях и повишаване качеството на грижи, предоставяни на потребителите според държавните стандарти. Процесът на обновление е необходимо да обхване и ДСХ-с. Фатово, където 34 от общия брой на настанените лица са с увреждания, удостоверени с експертни решения на ТЕЛК.
Друга основна насока за подобряване положението на възрастните хора с увреждания, настанени в специализирани институции, е развиването на съществуващите социални услуги в общността и разкриване на нови такива, съобразно потребностите на нуждаещите се. Така ще се предоставят алтернативни възможности за обгрижването им в близка до семейната среда в посока на тяхната деинституционализация.
Развиването на алтернативни социални услуги в общността ще способства и за обратния процес, а именно стесняване входа към специализираните институции.
Започналото от 1992г. намаляване на населението в област Смолян продължава и се задълбочава с всяка изминала година. За предходната 2005г. естественият и механичният прираст са отрицателни. Наблюдават се съществени изменения във възрастовата му структура като е налице тенденция на остаряване.
Възрастните хора с увреждания, обхванати от масива информация, с който се работи в дирекции “Социално подпомагане” на областта, възлизат на 4820 към края на първото полугодие на настоящата година. По общини той се разпределя както следва: Баните-230, Борино-135, Девин-367, Доспат-273, Златоград-409, Мадан-222, Неделино-256, Рудозем-468, Смолян-2003, Чепеларе-457. Значителен е дялът на лицата с определена над 90 на сто трайно намалена работоспособност. Така например в община Неделино лицата с над 90% трайно намалена работоспособност без чужда помощ са 40, което е 15,63% от общия брой на възрастните хора с увреждания, а тези с определена чужда помощ съставляват 34,77% от него.
Важно е да се обърне внимание на факта, че в общия брой на лицата с увреждания в областта не са включени голяма част от тези с определена трайно намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто.
През 2005г. броят на лицата във възрастова група 60-64 години, първично освидетелствани от ТЕЛК, е 98, от които 46 мъже и 52 жени, докато тези на възраст над 65 години наброяват 386, от които 152 мъже и 234 жени. По класове заболявания най-висок е процентът на новообразованията, следвани от болести на окото и придатъците му, болести на нервната система, болести на органите на кръвообращението и психичните и поведенческите разстройства на личността. Една значителна част от лицата с увреждания представляват потенциални потребители на социални услуги в общността.
В някои общини са идентифицирани сравнително устойчиви групи от бенефициенти / или потенциални такива / на социални услуги в общността. В община Борино такива групи са: лица с увреждания с определена над 90% трайно намалена работоспособност с право на чужда помощ на услугата “Личен асистент”; трудно подвижни и тежко болни лица на услугата “Социален асистент” и самотно живеещи болни възрастни хора на услугата “Домашен помощник”. Определените целеви групи в община Девин са хора с увреждания и възрастни самотни хора. В общините Смолян и Чепеларе са идентифицирани значително големи групи от хора с увреждания, сред които са налице силно изразени потребности от предоставяне на социални услуги. Ползването на такива би представлявало пътя за реалната им интеграция в обществото.
В други населени места от общините на региона броят на евентуалните ползватели на социални услуги е недостатъчен, което прави разкриването на нови такива икономически необосновано. Това се дължи на редица причини като малобройно население, разпокъсаност и отдалеченост на селата от по-големите центрове, традиционно добро обгрижване на възрастните хора от страна на техните близки, недостатъчна отвореност на някои хора да се възползват от възможностите за по-доброто им интегриране в обществото чрез ползване на услуги и др.
Във всички общини на областта се предоставят услуги по НП “АХУ”. Основна цел на програмата е осигуряване на качествена грижа в семейна среда за тежко болни хора и лица с увреждания, както и постигане на социална адаптивност в рамките на съпътстващата инвалидност. От началото на 2006г. до края на месец октомври броят на лицата, включени в дейност “Личен асистент” е 377. Техният брой по общини е както следва: Баните-33, Борино-24, Девин-64, Доспат-45, Златоград-14, Мадан-37, Неделино-42, Рудозем-26, Смолян-71, Чепеларе-21.
За същия период по защитени проекти от общинските администрации в дейност “Социален асистент” са назначени съответно в община Баните-3, Златоград-4, Мадан-10, Рудозем-4, Неделино-12, Смолян-24, Чепеларе-8 лица.
В годините на действие Програмата доказа силен социален ефект върху качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства. Тя има особена значимост за малките населени места, в които няма възможности за предоставяне на алтернативни форми на социални услуги в общността на нуждаещите се и те разчитат единствено на своите близки.
Други видове услуги са развити в общините Златоград, Баните, Неделино и Смолян.
Преди три години в община Златоград е открит Център за социална рехабилитация и интеграция, благодарение на съвместната работа между Д”СП”-Златоград, Община-Златоград и неправителствения сектор. Капацитетът на заведението е 30 места и основната цел на създаването му е предоставяне на услуги, които да допринасят за усъвършенстване и компенсиране на засегнатите функции на лицата с увреждания, както и да помагат за тяхната адаптация, съобразно конкретните потребности.
През месец декември 2005г. в с. Баните, област Смолян отвори врати Рехабилитационно-консултативен център. По защитен проект от Община-Баните пред Агенцията за хората с увреждания бяха отпуснати финансови средства за неговото оборудване. В центъра е осигурено работно място на едно лице с трайни увреждания. Чрез тази придобивка около 500 лица с увреждания и техните семейства от общината получават достъп до информационни източници, касаещи техните проблеми.
Към настоящия момент в гр.Неделино функционира Рехабилитационно-консултативен център за хора с увреждания. Той е разкрит от Фондация “Център за устойчиво развитие на община Неделино”.
От месец ноември 2005г. в община Смолян функционира Център за рехабилитационно-консултантски услуги за хора с увреждания. Проектът беше разработен от Община Смолян, съвместно с основната организация на Съюза на инвалидите в България-гр. Смолян и финансиран от Агенцията за хората с увреждания. В центъра е адаптирано едно работно място за лице с увреждане, което предоставя полезна информация и оказва подкрепа и съдействие на хората с увреждания при решаване на техни проблеми.
От 03.04.2006г. в град Смолян беше разкрит Дневен център за деца и възрастни с увреждания на мястото на закрития ДДДМУИ “Звънче”. В него се предоставят обучителни, логопедични и рехабилитационни услуги, задоволяване на основните физиологични потребности през деня, както и потребности от организация на свободното време и личните контакти.
След проведен конкурс е сключен договор на 01.06.2006г., с който Община Смолян в качеството си на възложител предоставя на спечелилия кандидат-“Български червен кръст”, клон Областен съвет-Смолян, да организира предоставянето на социалната услуга “Домашен социален патронаж” за период от една година. В програмата са заложени два модула- домашна помощ и хранене по домовете и социална подкрепа. Ще се обслужват до 110 лица от областния град и следните села в общината-Фатово, Чокманово, Езерово, Търън и Бостина. Партньор при изпълнението на проекта е ЕТ “Колорит”-Светла Черпокова, която освен това предоставя и услугата “Обществена трапезария, от която се възползват 45 лица.
От гореизложената информация е видно, че на територията на област Смолян съществува дефицит в предлагането на социални услуги в общността. С цел деинституционализация на лица от специализирани институции, превенция на настаняването в тях дори и на единици случаи, както и за подпомагане на лицата с увреждания и техните семейства е необходимо да се работи целенасочено за тяхното осигуряване.
Във връзка с това директорите на дирекции “СП” са предоставили на кметовете обобщени данни за хората с увреждания и резултатите от проведените проучвания потребностите на населението от предоставяне на социални услуги в общността с цел използването им при планиране социалната политика в общините. Инициирали са нееднократно срещи с кметове, представители на общински администрации, членове на обществени съвети и НПО, на които са обсъждани подходящи за разкриване нови социални услуги и конкретните технически възможности на общините за предоставяне на сграден фонд за тази цел.
Трудностите при планиране и разкриване на нови социални услуги в общността са специфични за всяка конкретна община в региона, но може да бъдат отнесени към някои от следните групи:
1. Отдалечеността на малките населени места и недостатъчно развитата транспортна инфраструктура затрудняват потенциални бенефициенти да ползват социални услуги, развити в по-големите центрове на областта.
2. В някои общини липсват технически възможности за осигуряване на сграден фонд.
3. Ниски собствени приходи на някои общини, което затруднява извършването на ремонт и оборудване на заведенията за предоставяне на социални услуги.
4. Невъзможност от страна на много лица с увреждания да заплащат такси за социални услуги поради ниски доходи.
5. Липса на устойчиви групи бенефициенти в малките населени места.
6. Пасивна роля от страна на някои кметове, представители на общински администрации и други партниращи органи и организации във връзка с разкриване на нови видове социални услуги в общността.
7. Недостатъчно взаимодействие и координация между отговорните органи за постигане на добри резултати в това направление.
8. На този етап участието на неправителствените организации в предоставянето на социални услуги е слабо застъпено в областта. Има общини, в които няма функциониращи такива.
Гаранция за успешното реализиране на заложените в стратегията цели, мерки и дейности е постигането на договорености между отговорните органи, съобразно техните задължения и делегиран бюджет.
Друга основна цел в стратегията е организиране на широка информационна кампания с цел информиране на обществото по проблемите на хората с увреждания, популяризиране на социалните услуги в общността и осигуряване на необходимата обществена подкрепа при реализиране на дейностите, заложени в нея. Регионалната стратегия има отворен характер и може да се актуализира при настъпили промени в потребностите на хората с увреждания, като се приемат ежегодни оперативни планове за нейното изпълнение.Приложение №1Допълнителни данни към “Регионална стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян” в частта за възрастни хора:
• Към края на 2006г. в дирекции “СП” на областта няма лица, чакащи за настаняване в специализирани институции.
• Други рискови групи:
- 1014 социално слаби семейства, обект на месечно социално подпомагане;
- 7094 социално слаби семейства, обект на подпомагане с целева помощ за отопление;
- В община Смолян 83 многодетни семейства получават месечна социална помощ, 145 – целева помощ за отопление с твърдо гориво и 36 – целева помощ за отопление с електроенергия. Броят на многодетните семейства, обект на социално подпомагане, от другите общини на областта е 29.
• Социални услуги в общността:
- Социален асистент. През 2006г. социалната услуга се предоставя в следните общини-Баните, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе. Към месец декември броят на обслужените лица е 117.
- Домашен социален патронаж. Доставчик на услугата е “Български червен кръст” – клон Областен съвет – Смолян. Броят на обслужените потребители през последното тримесечие на настоящата година е 50 лица при капацитет 110 места.
- Център за социална рехабилитация и интеграция-гр. Златоград. Тридесет и осем лица са били потребители на социални услуги в центъра за месец ноември.
- Дневен център за деца и възрастни с увреждания-гр. Смолян. Броят на потребителите на социални услуги в центъра през месец ноември е 16 деца и 7 възрастни с увреждания при капацитет 48 места.

МРЕЖА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

(презентация)

ПРОЕКТ ЗА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
І. Общи положения.

Чл.1. С правилника се уреждат устройството и дейността на Областен обществен съвет за социално включване на хората с увреждания, в съответствие с критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите за хора с увреждания.

Чл.2. Областния обществен съвет за социално включване на хората с увреждания, наричан по-нататък "Областния съвет", е постоянен консултативен орган към Областната администрация за осъществяване на координация, консултация и сътрудничество на областно равнище, при разработването и провеждането на политиката на интеграцията на хората с увреждания.

Чл.3. Основна цел на Обществения съвет е създаването на предпоставки за пълноценно участие на хората с увреждания в икономическите, социалните и политическите процеси, като същевременно се зачита и техния личен избор.

II. Структура и функции на областния съвет.

Чл.4. (1) Областния съвет се състои от :

Председател : Областен управител на област Смолян

Зам. Председател : Зам.областен управител на област Смолян

Секретар : експерт от Областна администрация

Членове :
Представители на:
Областна администрация,
Общински администрации ,
Регионална и общински дирекции социално подпомагане ,
Районен център по здравеопазване,
Дирекции “ Бюро по труда “ ,
Организации на работодатели и фирми, работещи с и за хора с увреждания,
НПО на / за хора с увреждания , Областната структура на БЧК,
Общински съвети за хора с увреждания.

(2) По мотивирано предложение на член от състава на Областния съвет, след провеждане на обсъждане и гласуване, може да се приемат нови членове, представители на организации и структури извън посочените в чл.4 ал.1 .
(3) При възникнала обективна необходимост областния съвет може да провежда редовни заседания и в редуциран състав, от представители на институции и организации на областно ниво.

Чл.5. Областния съвет :

1. оказва помощ и съдействие при провеждането на политиката за интеграция на хората с увреждания в съответствие с изискванията на националните и международните правни норми;
2. може да проучва и анализира потребностите на хората с увреждания от интеграция и прави предложения за повишаване на социалната и икономическата ефективност на този процес пред компетентните държавни, общински, обществени и стопански органи и организации;
3. обсъжда и приема становища по проекти на нормативни актове в областта на интеграцията на хората с увреждания;
4. съдейства за координацията между държавните, общинските, обществените и стопанските органи и организации с неправителствените организации на хора и за хора с увреждания за осигуряване на необходимата обществена подкрепа на дейността им в областта на интеграцията на хората с увреждания;
5. взаимодейства с Националният съвет за интеграция на хората с увреждания
6. установява и поддържа връзки с международни правителствени и неправителствени организации на и за хора с увреждания;
7. поддържа връзки със средствата за масово осведомяване и популяризира проблемите и мерките, свързани с интеграцията на хората с увреждания;

III. Организация на дейността на областния съвет.

Чл.6. Председателя на ОС :

- Определя дневния ред на заседанията на ОС;
- Ръководи заседанието, а при отсъствие определя негов заместник ;
- Свиква ОС най – малко веднъж на шест месеца;
- Може да кани на заседания и други физически и юридически лица имащи отношение към проблемите на интеграцията на хората с увреждания;

Чл.7. Дейността на ОС се подпомага от зам.председател и секретар.

1. Зам.председателят :

- Подпомага председателя при ръководството и дейността на ОС;
- При отсъствието на председателя, ръководи заседанието;
- Осъществява координинация и контрол на изпълнението по взетите решения.2. Секретаря :

- Организира работата на съвета и подготвя материалите на съвета , свързани с неговата дейност;
- Протоколира заседанията ;
- Води на отчет взетите на заседанията решения.

Чл.8. Членовете на ОС :

- Участват лично в заседанията на съвета , ако отсъстват могат да бъдат представлявани от упълномощени от тях лица ;
- При случай на отсъствие от заседание на ОС, членовете могат да представят писмено становище по обсъжданите въпроси на секретаря на съвета;
- Внасят становищата на институцията, която представляват, по обсъжданите от съвета въпроси;
- Имат право на достъп до съхраняваните от секретаря протоколи и материали на ОС;
- Внасят предложения в съвета за включване в следващия дневен ред.

Чл.9. По внезапно възникнали въпроси за обсъждане, по неотложни проблеми, ОС може да се свика и извънредно.

Чл.10. Заседанията на съвета са редовни, ако в тях участват повече от половината от членовете му.

Чл.11. Областния съвет приема решенията си с обикновено мнозинство :
/ 50% + 1 / от присъстващите.

Чл.12. За всяко заседание на съвета се съставя протокол, който се подписва от председателя и протоколчика / по чл.7 т.2 /, като се прилага и списък на присъстващите.

Чл.13. Организационно-техническото обслужване на дейността на Областния съвет се осигурява от Областна администрация – Смолян .

Чл.14. За да съответства най-пълно на нуждите на членовете, настоящият Правилник за устройството и дейността на Областен обществен съвет за социално включване на хората с увреждания, подлежи на развитие и усъвършенстване, чрез механизма на вземане на решения, имащи одобрението на 2 / 3 от списъчният състав.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания.