Еднодневно обучение на експерти „Човешки ресурси”

03 Юни 2013, 1736 прочита

На 31 май в Областна админинстрация-Смолян се проведе обучение на експерти в областта на човешките ресурси. Участваха представители от общините, регионалните структури, НПО, обучителни институции от областта. Дейността е част от проект с наименование „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”, финансиран по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.5.„Транснационално и междурегионално сътрудничество”. Подобни обучения се провеждат паралелно в петте областни центрове от Южен централен район, които са партньори по проекта.
В дневния ред на обучението се разгледаха следните теми:
1. Запознаване с нормативната база и Стратегическото планиране в областта на човешките ресурси;
2. Представяне на извършен обобщен Ситуационен анализ, идентифициране на проблемите и коментари и предложения за начините за решаването им.
3. Управление на политики за човешките ресурси, в това число и възможности за финансиране на проекти по програми на общността, структурни и европейски фондове и други механизми.
4. Взаимодействие с всички заинтересовани страни при планиране и прилагане на политиките.
5. Запознаване с проучени добри практики и споделен опит. Представяне на опита на италианския партньор - ESU-Падуа, към Областна администрация Венето.
Водеща организация на проекта е Областна админинстрация Смолян, а областните администрации Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково са партньори. Проектът е с продължителност 18 месеца, като началото бе на 02 април 2012 година. Специфичните цели, които трябва да се постигнат са с акцент върху управлението на човешките ресурси, а именно: да се повиши чрез допълнителни знания и умения самочувствието на кадрите, заети в държавната администрация; да се подобри координацията и взаимодействието на областно, регионално и транснационално ниво при прилагането на политики в областта на управлението на човешкките ресурси; да се проучат, обменят, откроят и разпространят добри практики и опит за ефективно и ефикасно прилагане на политики в областта на човешкките ресурси; да се повиши възможността на държавната администрация на различните нива да инициира и упражнява специфична регионална политика, според местните потребности.
В оставащите до края на проекта четири месеца, ще се проведе проучване на добри практики и опит в европейски структури в Брюксел, ще се обобщят резултатите и ще се издаде Практикум с мултимедиен продукт. На заключителната конференция в края на месец септември ще се извърши анализ на постигнатите резултати.