Областен съвет по земеделие
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ



ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Правилникът урежда организацията и дейността на Областния съвет по земеделие и гори /ОСЗГ/.

Чл. 2. Областният съвет по земеделие по гори е консултативен орган.


СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ

Чл. 3. (1) Председател на ОСЗГ е Областния управител, а негови членове са Кметовете на общини от област Смолян, Директора на Областна дирекция “Земеделие и гори” и ръководителите на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към МЗГ на територията на областта – РУГ, РВМС, РС”РЗ”, РС “КТИ”, РЗ на Фонд “Тютюн”, Директора на ДФ “Земеделие”, Директора на Комплексна опитна станция, представители на браншови сдружения и неправителствени организации.
(2) На заседанията на ОСЗГ участват всички членове.
(3) На заседанията могат да се канят и други физически и юридически лица, имащи отношение към проблемите и развитието на земеделието в областта.

Чл. 4. Областния съвет изразява становище:
1. По доклада на Областния управител за областния план за развитие на селското стопанство.
2. Изразява становище по годишния отчет за изпълнение на областния план.
3. Обсъжда плановете и инициативите на общините, сдруженията и неправителствените организации за развитие на областта.
4. Преценява направените предложения за сключване на споразумения за асоцииране с други съседни области за осъществяване на съвместни проекти.
5. Периодично обсъжда изпълнението на областния план и приема годишна програма за дейността си.
6. При необходимост създава постоянни и/или временни експертни комисии или работни групи.


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ

Чл. 5. Председателя на Областния съвет:
1. Свиква и ръководи заседанията на съвета по определен дневен ред.
2. Организира научното, експертното и информационно осигуряване на дейността на съвета.
3. Организира контрола по изпълнение на решенията.
4. Издава заповед за състава и задачите на комисиите по чл. 4, т. 6.

Чл. 6. Членовете на Областния съвет:
1. Участват лично в заседанията и по изключение присъстват техни представители.
2. Изготвят предложения за изработване на Областния план и го внасят за разглеждане.


Чл. 7. (1) Дейността на председателя се подпомага от секретар.
(2) Организационно-техническото и финансовото обслужване на Областния съвет е на обществени начала.

Чл. 8. (1) Дейността на съвета се провежда съгласно приета годишна програма.
(2) Дневния ред се подготвя от секретаря на съвета и се изпраща на членовете десет дни преди заседанието.
(3) Заседанието е редовно, когато в него участват повече от половината от членовете.
(4) За всяко заседание се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря. Към протокола се прилагат материалите, които са се разглеждали.

Чл. 9. Решенията на Областния съвет се приемат с явно гласуване и с мнозинство на повече от половината членове, присъствали на заседанието.

Чл.10. Ръководството на Областния съвет информира своевременно обществеността за своите действия чрез медиите.