Областен съвет за намаляване на риска от бедствия


За подпомагане изпълнението на дейностите по чл. 64 от Закона за защита при бедствия се създава областен съвет за намаляване на риска от бедствия.

Областният съвет се председателства от областния управител и се представлява от него.
Членове на съвета са: кметовете на общини или оправомощени техни представители, по един представител на общинския съвет от всяка община на територията на областта, директорът на регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, директорът на областната дирекция на МВР, командирът на военното формирование на територията на областта, директорът на териториалната дирекция на Държавна агенция „Национална сигурност“, директорът на центъра за спешна медицинска помощ, ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт, юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.

Областният съвет изпълнява възложените му със Закона за защита при бедствия дейности и правомощия на територията на съответната област, както и указанията и насоките на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет.