Областен експертен съвет по устройство на територията


В зависимост от устройствените цели и задачи от областно и междуобщинско значение областният управител може да назначава областен експертен съвет по устройство на територията и да организира неговата дейност за изпълнение на функциите, предоставени му със Закона за устройство на територията.

Съставът на областния експертен съвет се определя според характера на разглеждания проект.