Архитектурни паметници и комплекси


Община Смолян


1. Архитектурен комплекс с. Широка лъка.
Едно от най-запазените села в Средните Родопи, както по отношение на отделни къщи, така и с почти непокътната улична мрежа. Къщите са групирани в няколко ансамбли: Згуровски конак /с национално значение/, Църковен, Чаршийска улица, Купището и Каровски ансамбъл. Извън тях съществуват и единични архитектурни паметници: къщи, мостове, църкви и параклиси. Най-ранните къщи са на кап. Никола /1802 г./ и Владишката къща /1829 г./, в която се е родил Екзарх Стефан І Български. По-значителен паметник в с. Широка лъка е църквата “Успение Богородично” построена през 1834 г. и посветена на Пловдивския митрополит Никифор. Църквата е част от архитектурен ансамбъл, състоящ се от оригинална за Родопите костница, килийно училище, камбанария и двуетажно училище.

2. В гр. Смолян са декларирани над 100 сгради, имащи достойнства на архитектурни паметници. Те са групирани в няколко ядра: Архитектурен комплекс в Долно Райково, Тиболска махала в Долно Райково, възрожденско архитектурно ядро в кв. Устово. Освен тях има единични художествени паметници сред които Пангаловата къща /с национално значение/, Келевската, Хаджичоневата, Видоровската къща, Алибеев конак /с национално значение/, Чешитска махала, Чешитска чешма, църквите “Св. Богородица”, трикорабните базилики “Св. Никола”, ”Св. Неделя” и “Св. Дух”- с единствената в този край дъсчена камбанария, римски и други старинни мостове, старо училище – паметник на образователното дело в Средните Родопи и др.

3. Архитектурен комплекс “Агушев конак” с. Могилица. Това е един от най-големите и интересни феодални жилищни ансамбли с национално значение в Родопите. Реституиран. Състои се от две жилищни и няколко стопански сгради. Строен 1820-1842 г. Носи белезите както на феодално аристократично жилище, така и характерни родопски елементи.

4. По настоящем се работи се по проект “Възстановяване на чаршия на занаятите в кв. Устово” гр. Смолян, финансиран от програма ПЛЕДЖ. Предвижда се чаршията на занаятите да се превърне в своеобразен етнографски музей и привлекателен туристически център.

Община Чепеларе


1. Църковен ансамбъл “Св. Анастасий” - 1834 г. гр. Чепеларе, съдържащ храм, двуетажна костница с параклис, двуетажно училище и камбанария.

2. Архитектурно-художествен паметник Узунска къща, гр. Чепеларе /1870 г./ с богата живописна украса, характерни стенописи, дъсчена облицовка и апликирани дървени пластични детайли.


Община Златоград


1. Няколко архитектурни комплекса с общо 108 обема. Ядрото в кв. Динко Чолака /65 обема/ заема главно място. В него е извършено цялостно проучване, заснемане и проектиране по НИПК. Изработен е градоустройствен план със статут за архитектурен резерват.

Друго ядро е Църковно-училищния ансамбъл. В реставрираното взаимно училище е открита постоянна експозиция “Просветно дело в Средните Родопи”. В близост е старата църква /1834 г./ с експонирано килийно училище.

Интерес представляват архитектурните комплекси, намиращи се в кв. “Малка река” и “Табаханата” и старинното ядро в съседство с новия център на града, където са запазени 10 къщи с няколко стопански постройки и действащи дюкяни. Важно място в това ядро заема Нашевската къща, в която през 1878 г. е отсядал освободителят на града – генерал Чарявин, Вунцовата воденица /паметник на културата от ХІХ в./.

2. Църквата “Св. Георги” гр. Златоград /1871 г./