Стратегически цели, приоритети и мерки за устойчиво развитие на Смолянска област


Област Смолян – просперираща област, атрактивна и предпочитана туристическа дестинация, със съхранена природна среда, запазено биологично разнообразие, изградена и добре поддържана техническа и бизнес инфраструктура, осигуряваща трансгранична свързаност и обмен, балансирано развитие и високо качество на живот.

Стратегическа цел 1. Преодоляване на изоставането в икономическото развитие на областта и достигане на темп на растеж, по-висок от средните стойности за Южен централен район.
Стратегическа цел 2. Повишаване на достъпността и намаляване на влиянието на периферността на областта.
Стратегическа цел 3. Социално сближаване и развитие чрез инвестиции в човешки капитал и социална инфраструктура.
Стратегическа цел 4. Добро планиране и управление, сътрудничество и междуобщинско коопериране.

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ НА ИНТЕРВЕНЦИИ
Настоящата стратегия обхваща пет основни приоритетни области на интервенции, в които ще се фокусират инвестиционни ресурси и институционална подкрепа. Очертаните области на интервенция ще осигурят засилване влиянието на силните, ограничаване влиянието на слабите страни, оползотворяване на потенциала на възможностите и минимизиране на заплахите пред развитието на областта. Тези приоритети са следните:
Приоритетна област 1. Устойчив туризъм
Приоритетна област 2. Иновации и инвестиции за икономически растеж и заетост
Приоритетна област 3. Инфраструктура
Приоритетна област 4. Околна среда
Приоритетна област 5.Човешки капитал и услуги в подкрепа на бизнеса и гражданите

Мерки в обхват на дефинираните интервенции
Приоритетна област 1. Устойчив туризъм
Мярка 1.1. – Транспортна достъпност.
Мярка 1.2. – Популяризиране на културното и природно наследство на областта.
Мярка 1.3. - Разработване на комплексни туристически продукти и маршрути.
Мярка 1.4. - Развиване на СТЦ Перелик, Пампорово, Чепеларе.
Мярка 1.5. - СПА туризъм.
Мярка 1.6. - Познавателен туризъм. Еко туризъм, зони НАТУРА – 2000. Ловен туризъм.
Мярка 1.7. – Осигуряване и гарантиране на качество и ниво на услугите и предлаганите продукти.
Приоритетна област 2. Иновации и инвестиции за икономически растеж и заетост
Мярка 2.1. – Инвестиции в преработваща промишленост.
Мярка 2.2. – Стабилизиране и модернизация на добивната промишленост.
Мярка 2.3. – Инвестиции за развитие на биологично и/или алтернативно животновъдство и земеделие.
Мярка 2.4. – Енергийна ефективност и ВЕИ.
Мярка 2.5. – Подкрепа за запазване и развиване на съществуващите производства и бизнес. Създаване на условия за привличане и създаване на нови производства и услуги.
Приоритетна област 3. Инфраструктура
Мярка 3.1. – Привеждане на наличната пътна инфраструктура в добро експлоатационно състояние.
Мярка 3.2. – Модернизация и развитие на пътната инфраструктура по националните и транс- европейски транспортни оси.
Мярка 3.3. – Възстановяване и развитие на регионалните и местни транспортни връзки.
Мярка 3.4. – Развитие на интермодалността на транспорта.
Мярка 3.5. – Оптимизиране и подобряване на обществения транспорт.
Мярка 3.6. – Въвеждане на възобновяеми и енергоефективни източници на енергия.
Мярка 3.7. – Изграждане на модерна ИКТ инфраструктура.
Мярка 3.8. – Водоснабдителни съоръжения и мрежи. Улични мрежи и благоустрояване на населените места.
Приоритетна област 4. Околна среда
Мярка 4.1. – Съхраняване на биологичното разнообразие.
Мярка 4.2. – Пречиствателни станции за отпадни води и канализационна мрежа.
Мярка 4.3. – Инфраструктура и управление на отпадъците.
Мярка 4.4. – Превенция на риска.
Приоритетна област 5. Човешки капитал и услуги в подкрепа на бизнеса и гражданите
Мярка 5.1. – Партньорство между образователния сектор и бизнеса.
Мярка 5.2. – Осигуряване на стимули за развитие и внедряване на иновации.
Мярка 5.3. – Повишаване на образователното и квалификационно равнище на населението. Мярка 5.4. – Социални мрежи и социална сигурност.
Мярка 5.5. – Гарантиран достъп до здравни услуги и грижи.
Мярка 5.6. – Осигуряване на качествени публични услуги на местно и регионално ниво.