Областно планиране на социалните услуги


С промените в Закона за социално подпомагане (ЗСП) и в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), приети през 2010 г. стартира процес на дългосрочно стратегическо планиране на областно ниво. Във връзка с прилагането на новия подход за регионално планиране са регламентирани задълженията на областния управител и на общинския съвет за организиране разработването на стратегии за развитието на социалните услуги, съответно на регионално и на общинско ниво.
Първата областната стратегия за развитие на социални услуги /2011-2015 г./ е резултат от изключително интензивна работата и партньорството между всички заинтересовани страни на територията на област Смолян – Областна администрация, общинските администрации и съвети, териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане, териториално представените държавни структури на централната власт, доставчици на социални услуги и местни граждански организации. Разработването на стратегията е част от общ унифициран процес, осъществен в периода от м. април до м. октомври 2010 г., обхванал 25 области от страната, в синхрон с националните приоритети на социалната политика, и с приоритетите в програмата на УНИЦЕФ за България.
Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян /2016-2020 г./ е логично продължение и резултат от успешно планираните и реализирани дейности в предходния период. Този стратегически документ е създаден на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за социално подпомагане и чл. 36 от Правилника за неговото прилагане.
Изтегли Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян (2016 – 2020)

Изтегли Приложение. Таблица за териториален разрез на планираните услуги по общини

Финален доклад за анализ /резюме/