Актуални отворени процедури по Оперативни програми и други източници


Отворена е покана за кандидатстване чрез проекти по процедура „Открий ме”

С изпълнение на проекти по схемата „Открий ме" се очаква решения на проблемите, свързани с преодоляване на социалната стигма и общественото отхвърляне на деца и младежи в неравностойно положение, настанени в резидентни услуги. Фокусът е върху превенцията на институционализирането и насърчаване на социалното включване на младите хора, включително такива с увреждания и в риск. Операцията цели реализирането на мерки за формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие. Идеята е с дейностите по проектите да бъдат подпомогнати деца и младежи, живеещи в институции, да развият своите социални умения, да се открият талантите им и да се насърчават да ги развиват. Така те ще могат да поемат самостоятелно живота си извън институцията.
Кандидатите ще могат да разработят и прилагат програми за индивидуална и групова работа и осигуряване на съдействие за психологическо, социално, правно, здравно, трудово и друго консултиране на младежите. С изпълнението на проектите ще се компенсира липсващата семейна среда и умения за общуване, работа, учене, професионален избор и развитие. Ще се подкрепя развитието на талантите у младите хора.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира по ОП РЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и е насочена към деца и младежи до 29 години, включително с увреждания, настанени в резидентни услуги и техните семейства. Общият бюджет е 4 000 000 лв. до края на 2020 г., Кандидатите могат да получат безвъзмездна финансова помощ между 50 000 лв. и 150 000 лв.
Допустими за кандидатстване бенефициенти са неправителствени организации, доставчици на социални услуги. Партньори могат да бъдат общини и райони на общини, обучителни и образователни организации.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:http://esf.bg/< и https://eumis2020.government.bg
Условията за кандидатстване можете да намерите на следния линк.
Крайният срок за представяне на проектните предложения е 30.11.2017 г., 17:30 ч.

Програма "Старт на кариерата"
Краен срок: 9 октомври 2017 г.
Инициативата, която се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, дава възможност на безработни висшисти до 29 години - дипломирани младежи без професионален опит по специалността си, да работят 9 месеца в централни институции, министерства, агенции, областни и общински администрации и да натрупат трудов стаж и опит по специалността си.
По програмата са обявени 2 566 работни места. 1863 от тях са в централни институции и техните поделения в страната - Народното събрание, Министерския съвет, институцията на Омбудсмана, 18 министерства, държавни агенции, комисии, дирекции и други държавни институции.
Търсят се предимно младежи, завършили право, икономически и технически специалности, администрация и управление, социални дейности, информатика и компютърни науки, архитектура, строителство и геодезия и др. Целта на програмата е да се улесни преходът от образование към заетост и да се постигне гъвкава комбинация от знания, умения и практика в съответствие със съвременните изисквания на трудовия пазар.
Заетостта на младежите се финансира със средства от държавния бюджет в рамките на Националния план за действие по заетостта.
За да участват в програма „Старт на кариерата“, кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, ненавършени до 09 октомври 2017 г. включително и да имат висше образование, съответстващо на изискванията на работодателя за заемане на конкретното работно. Друго условие е да са регистрирани в бюрото по труда като безработни или заети лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Националният доверителен екофонд финансира закупуване на електромобили и електрически хибридни автомобили за общински нужди
Краен срок: 2 октомври 2017 г.
Акцент този път са превозните средства, които общините могат да ползват за комунални, социални, контролни и транспортни дейности – почистване, поддържане на паркове, социален патронаж, инспекции, както и за осигуряване на вътрешно селищен обществен транспорт в малки населени места.
Всяка администрация може да кандидатства за максимум 3 превозни средства, а безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид, независимо от цената, на която превозното средство се закупува. Допуска се кандидатстване за електромобили и plug-in хибриди, а размерът на финансирането е фиксирана сума съответно от 20 000 лева за електрически превозни средства и от 10 000 лева за електрически хибриди (plug-in).
Срокът за кандидатстване по схемата е до 2 октомври 2017 г. и се осъществява чрез попълване на формуляр и подаването му на хартиен носител в офиса на Националния доверителен екофонд.
В настоящата покана, към допустимите по предходните покани електромобили от среден клас M1 и N1 с допустима субсидия от 20 000 лева, малките L7e със субсидия 15 000 лева и микробусите със субсидия 40 000 лева са добавени: ванове от клас M1 и N1 (6+1 и 7+1 места) със субсидия от 30 000 лева, както и до 3 000 лева субсидия за закупуване на различни видове надстройки за почистване, пренасяне на товари, поливане и др. към малките L7e, а субсидията за тази категория е увеличена от 15 000 на 20 000 лева.

Стартира повторният прием на проекти по процедура "Подкрепа за предприемачество"
Краен срок: 2 октомври 2017 г., 17:30 ч.
Допустими кандидати:
1. Центрове за развитие на предприемачеството, включително: Неправителствени организации - юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ; Търговци по смисъла на Търговския закон;
2. Социални партньори - (национално представителни организации на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с решение на МС: КНСБ, КТ “ПОДКРЕПА“, АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ);
3. Финансови институции – банки (кредитни институции) или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции.
Процент на публичното съфинансиране: 100% безвъзмездна помощ
Минимален размер на помощта: 100 000 лв.; максимален размер на помощта: 391 166 лв.

Обявена е отново процедура “Развитие на социалното предприемачество”
Управляващият орган на ОП РЧР обяви отново процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество“.
Публикуваните допълнени и променени Условия за кандидатстване предвиждат нов подход от страна на Управляващия орган за облекчаване и подкрепа на потенциалните бенефициенти. Оценката на качеството на проектните предложения става водещ критерий при подбора на проектите, а не административната допустимост на кандидатите. По този начин се осигурява възможност качествените проектни предложения и идеи да се конкурират по технически и финансови показатели.
Условията за кандидатстване предвиждат разходите в раздел „Единна ставка“, които са в размер точно на 40 % от допустимите преки разходи за персонал да бъдат служебно отразявани от УО в бюджета на всяко проектното предложение, което ще доведе до административно допускане на по-голям брой проектни предложения. Липсата на индикатор в конкретна секция от формуляра, както и неспазената продължителност на обученията няма да водят до автоматично отпадане на проектното предложение, в случай че същите могат да се изведат от описаното в проекта.
Предоставя се и нова възможност на кандидатите по процедурата да представят автобиографията освен на законния представител на кандидата (управител, прокурист и др.)/собственика на капитала, така и на ръководител на проекта. Така кандидатите сами преценяват дали доказването на административния им капацитет ще бъде чрез законно представляващия организацията или чрез лицето, наето да ръководи изпълнението на проектните дейности.
Основната цел на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, като общият бюджет е 15 000 000 лв. Кандидатите могат да получат безвъзмездната финансова помощ между 50 000 лв. и 391 166 лв.
Допустими кандидати са социални предприятия, работодатели, специализирани предприятия на хора с увреждания, кооперации на хора с увреждания, общини и райони на общини, доставчици на социални услуги и неправителствени организации.
Дейностите, които кандидатите трябва да заложат в проектните си предложения, следва да са насочени към осигуряване на подкрепа за създаване на нови и разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост чрез: психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост; социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика; предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания; осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица; оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт във връзка с дейността на социалното предприятие; предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания; подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца; проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги; социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/
Условията за кандидатстване можете да намерите на следния линк.
Крайният срок за представяне на проектното предложение е 09.10.2017 г., 17:30 часа.
Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Ръководство за изпълнение на проекти по ОП “Околна среда”
Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ публикува „Ръководство за изпълнение на договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014-2020 г.“.
Целта е да се улеснят бенефициентите чрез предоставяне на точна информация за техните права и ангажименти като получатели на безвъзмездна финансова помощ, което ще осигури добро техническо и финансово изпълнение на договорите.
Неразделна част от настоящото ръководство са следните приложения: Инструкция за бенефициентите по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС) относно отчитането на АДБФП/ЗБФП в ИСУН 2020, Таблица с отчетни документи и приложенията към нея и Таблица за действителните нетни приходи, когато не е възможно да се определят предварително.
Ръководството е публикувано в секция „Документи ОПОС 2014-2020 г.“ и може да бъде видяно тук.

Обществено обсъждане на документация по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ на Оперативната програма.
Целта на процедурата е повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 36 631 331 евро (71 644 656.10 лева).
Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 200 000 лева, а максималният размер в зависимост от категорията на предприятието-кандидат е както следва:
· Микро предприятия: 750 000 лева
· Малки предприятия: 1 000 000 лева
· Средни предприятия: 1 500 000 лева
По процедурата кандидатите могат да участват самостоятелно или в партньорство с друго МСП.
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.
Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 05.09.2017 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg.
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Обществено обсъждане на документацията по процедура „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“
Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ обявява обществено обсъждане на насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ по Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на оперативната програма. Бюджетът на процедурата е 20 000 000 лв. Тя е насочена към общините и цели повишаване защитата на населението от наводнения, подобряване техническото състояние на язовирите и прилежащите им съоръжения, както и повишаване готовността на гражданите за реакция при бедствия.
Заинтересованите лица могат да се запознаят на страницата на ОПОС със следните документи:
· Проект на Насоки за кандидатстване;
Приложения към насоките за кандидатстване:
- Приложения към част "условия за кандидатстване";
- Приложения към част "условия за изпълнение";
· Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт.
Предложения и възражения по документите могат да се изпращат в срок до 18:30 ч. на 13.09.2017г.(включително) на следната електронна поща: programming@moew.government.bg.
Общественото обсъждане на насоките за кандидатстване ще се състои на 25 септември 2017 г. от 10:00 до 11:30 часа в сградата на Министерството на околната среда и водите на адрес: гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 67.

Opportunity Fund - Фонд „Възможности“
Краен срок: текущ
Roma Initiatives Office кани роми и про-ромски организации и неформални групи, мрежи или физически лица от Албания, България, Чешката република, Унгария, Македония, Румъния, Сърбия, Словакия и Испания, да кандидатстват за безвъзмездна помощ за спешни действия за сумата до 15 000 щ.д. Подкрепят се своевременни действия и възможности, които насърчават структурните промени в полза на ромите или са отговор на анти-ромски събития и тенденции.

Фонд „Възможности“ предоставя грантове за дейности и неотложни действия в размер до 15 000 щ. д. с цел усвояване на широк набор от възможности към момента на тяхното възникване или осигуряване на своевременна реакция в кризисни ситуации.
Насоките за кандидатстване са достъпни вече и на български!
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/opportunity-fund
Кандидатите трябва да представят концепции на английски език.

BG05M9OP001-1.022 - Специфични обучения
Краен срок: 31 октомври 2017 г. 17:30 ч.
Основната цел е повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения. Специфичните цели, от една страна, са свързани с осигуряването на предпоставки за кариерно развитие на неактивни и безработни лица, имащи желание да започнат професионално развитие чрез предоставяне на съвременно обучение, съобразено с реалните потребности на работодателите.
От друга страна, компаниите ще получат възможност съгласно конкретните си нужди да осигурят продължаващо обучение за заетите лица.
Настоящата процедура е обособена в два компонента, както следва:
>> Компонент I - се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, текст от значение за ЕИП (OB L 187/26.06.2014).
Допустими кандидати/партньори са: Работодатели в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда.
Кандидати/партньори са микро, малко, средно или голямо предприятия, в качеството на работодатели със самостоятелна правосубектност, които имат право да осъществяват дейност на територията на Република България в съответствие с българското законодателство.
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 911 660 лева.
>> Компонент II – се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, текст от значение за ЕИП (OB L 352/24.12.2013).
Допустими кандидати/партньори са: Работодатели в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда.
Кандидати/партньори са микро, малко, средно или голямо предприятия, в качеството на работодатели със самостоятелна правосубектност, които имат право да осъществяват дейност на територията на Република България в съответствие с българското законодателство.
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева.
Кандидатите по настоящата процедура е допустимо да подадат проектно предложение само по един компонент.
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.
Дейностите и по двата компонента, които ще получат подкрепа, включват:
1. Включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения;
2. Включване на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица в несубсидирана заетост при работодател;
3. Включване в специализирани чуждоезикови обучения за съответните позиции на неактивни и/или безработни и/или заети лица;

Покана за набиране на предложения за грантово съфинансиране на събития
Краен срок: 15 септември 2017 г.
Главна дирекция „Комуникация“ на Европейския парламент обяви покана за набиране на предложения за грантове за съфинансиране на събития насочени към: насърчаване и умножаване на по-доброто разбиране на идентичността, ролята и политическия характер на ЕП; информиране на широката публика за активното участие на ЕП в области, които имат значение за гражданите на ЕС; разпространяване на информация и насърчаване на диалога относно дейностите на ЕП.
Проектите трябва да се осъществят в периода 15 декември 2017 г. – 30 юни 2018 г. Съфинансирането на проекти от страна на ЕП ще бъде ограничено до максимум 60% от общия бюджет на проекта.
„Събития“ означава всички видове събития, онлайн или офлайн (за предпочитане с уеб компонент), с непартиен характер като семинари, конференции, дебати, дискусионни форуми, изложби, конкурси, културни или спортни дейности, насочени към осигуряване на комуникационна платформа на гражданите и/или активиране на мрежи от мултипликатори във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент през 2019 г.

Обучение за социално предприемачество и устойчивост в Чехия, 8 – 18 ноември 2017 г.
Краен срок: 15 септември 2017 г.
„RE: Source!“ е деветдневен курс, който ще събере млади предприемачи, младежки работници, обучители и доброволци от организации, идващи от Чехия, Унгария, Италия, Испания, Гърция и България, създавайки разнообразна група, в която ще бъдат разгледани темите за социалното предприемачество и устойчивостта.

Обучителен курс „Olympism for values education“, 4-10.11.2017., Литва
Краен срок: 8 септември 2017 г.
Обща цел на обучението: да се обучават младежки работници и преподаватели как да работят с образованието на Олимпийските ценности и неформалното образование.
Методология: Обучителният курс ще се основава на методологията на неформалното образование, за това се очаква участие активно в различни дейности, свързани с предизвикателствата на пълната група и личните рефекционни задачи.
Изисквания към кандидатите: младежки работници, младежки лидери.