Актуални отворени процедури по Оперативни програми и други източници


УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОП РЧР ПРЕКРАТЯВА ПРОЦЕДУРА НА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05M9OP001-2.007 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ И BG05M9OP001-1.020 ”ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”
Причините за прекратяването се базират на резултата от приключилия първи етап на оценка на административно съответствие и допустимост, в който отпадат изключително голям брой проектни предложения, между 35 и 55 % от всички подадени проекти. В голямата си част, това са кандидати, които не са спазили процентното съотношение между преки и непреки разходи при формиране на бюджета.
Управляващият орган (УО) предприе действия по прецизиране на текстовете в Условията за кандидатстване с цел да даде възможност на по-голям брой качествени проекти да преминат етапа на административно съответствие и достигнат до същинския етап на техническа и финансова оценка на проектната идея. За да се постигне това, УО прекратява оценителните сесии по двете процедури и обявява нов прием на проектни предложения веднага след приключване на публичното съгласуване на променените Условия за кандидатстване.
От новия прием ще могат да се възползват всички заинтересовани кандидати, което ще допринесе за качествен избор от повече на брой проектни предложения и съответно ще гарантира оценка по същество на по-голям брой проектни предложения.
В прецизираните нови Условия за кандидатстване по процедурите, рискът на етап административно съответствие и допустимост да отпадат проектни предложения ще бъде минимизиран. Предвидените промени не засягат целите, дейностите и резултатите от изпълнение на процедурите, а напротив, отпадналите критерии ще улеснят бенефициентите, предоставяйки повишаване качеството на проектните предложения.
Промените в Условията за кандидатстване касаят част от основанията за отпадане на проектни предложения на етап административно съответствие и допустимост и се отнасят до следното:
1. Предприема се нов подход от страна на Управляващия орган за служебно залагане на 10% непреки разходи (от размера на преките разходи), което ще доведе до допускане на по-голям брой проектни предложения до техническа и финансова оценка, т.е. оценка на качеството на проектните предложения.
2. Прецизират се критериите относно изписване на индикатор/и в проектното предложение и непосочена и/или неспазена минимална продължителност на обучение (по професионална квалификация и/или ключова компетентност). Липсата на индикатор в конкретна секция от формуляра, както и неспазената продължителност на обученията няма да водят до автоматично отпадане на проектното предложение, в случай че същите може да се изведат от описаното в проекта.
3. Предоставя се възможност на кандидатите по процедурата да предоставят автобиографията освен на законния представител на кандидата (управител, прокурист и др.)/собственика на капитала, така и на ръководител на проекта. Това допълнение ще даде опция на кандидатите да преценят дали доказването на административния им капацитет ще бъде чрез законно представляващия организацията или чрез лицето, наето да ръководи изпълнението на проектните дейности.
4. Прецизират се текстове на декларациите по процедурите, чието некоректно попълване, също води до отхвърляне на проектното предложение. Формата на изискваните документи е уточнена.
5. Отпада изискването за представяне на документи, доказващи допустимостта на кандидатите и/или партньорите. Последното ще подлежи на деклариране или описание във формуляра за кандидатстване.
6. Премахват се критерии за административно съответствие и допустимост, чието спазване е заложено в Условията за кандидатстване и договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и които кандидатът, подписвайки и подавайки проектно предложение чрез информационната система ИСУН2020, е приел да изпълнява.
Днес, 05.07.2017 г. УО обявява за публично обсъждане процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-2.010„Развитие на социалното предприемачество“ и BG05M9OP001-1.023 ”Подкрепа за предприемачество”.
Краен срок за подаване на коментари от публично обсъждане – 14 юли 2017 г.
Прогнозни дати за обявяване на процедурите за кандидатстване – 24-28 юли 2017 г.
Прогнозни дати за приемане на проектни предложения – 29 септември - 02 октомври 2017 г.


На вниманието на кандидатите и потенциалните кандидати по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ информира всички заинтересовани лица, че се подготвя изменение на Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“, в резултат на което ще бъде удължен и срокът за подаване на проектни предложения по процедурата до 15.08.2017 г.
До публикуването на изменените Условия за кандидатстване, временно се преустановява подаването на проектни предложения по процедурата. Процедурата ще бъде отново активна в ИСУН 2020 след нейното изменение.
Управляващият орган информира всички кандидати, които вече са подали проектни предложения по процедурата, че могат да оттеглят предложението си (след писмена молба към УО) или да подадат ново. В оценка ще бъде включен последният по време на подаване проект.

ХV Национален пчеларски събор, 8 и 9 юли 2017, Приключенски комплекс „Незабравка”, с. Поповци, община Габрово, от 10.30 ч.
В събора могат да заявят участие регистрирани производители на пчелни продукти и стоки, които са свързани с пчеларството.
Програмата предвижда:
- базар на мед и пчелни продукти
- пчеларско оборудване и инвентар
- ветеринарни препарати, етикети и опаковки
- специализирана пчеларска литература
- хранителни добавки от пчелни продукти и производи
- козметика от пчелни продукти
- дискусионен панел на 8 юли от 11,00 ч.
- консултации на място по пчеларски въпроси
Ново! Демонстрация на иновативни кошери – австралийска система „мед от кошера в буркана”!

Международна младежка конференция „Европейските ценности и бъдещето на Югоизточна Европа”, 15 - 19 септември 2017, Крушево, Македония
Краен срок: 15 август 2017 г.
За 15-та поредна година ще се проведе Международна младежка конференция „Европейските ценности и бъдещето на Югоизточна Европа”.
Организаторите ще поемат разходите за участие на 58 участници от 16 страни от Югоизточна Европа.
Конференцията е отворена за жителите на: Македония (страна домакин), Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Франция, Гърция, Германия, Косово, Черна гора, Италия, Румъния, Сърбия, Словения, Полша и Турция.

Обучителeн семинар "Толерантност: в обувките на другия", 22 - 23 юли 2017, Боровец
Краен срок: 15 юли 2017 г.
Основната тема на обучението е Толерантност, разгледана от различните страни и аспекти. Концепциите за толерантността ще бъдат разгледани и разучавани на шир и на длъж, от Изток на Запад, от А до Я.
20 активни младежи между 16 -25 години, обединени около идеята за създаване на по-добра среда за живот, ще имат възможност да се запознаят с различните методи за борба с езика на омразата, провеждането на активна кампанийна дейност и използването на онлайн каналите за комуникация за достигане до масите. Обучението ще включва още теми като стереотипи, предразсъдъци и дискриминация и права на човека.
Всички разходи по настаняване, храна и материали са за сметка на проекта.
Транспортните разходи остават за сметка на участниците като техен принос.

Конкурс за снимки и късометражни филми от Родопите
Краен срок: 15 октомври 2017 г.
Покажете красотата на Родопите, фотографирайте моментите на живот в Родопите, градските и селските райони, покажете природата, обичаите и забавните моменти от ваканцията или живота си в Родопите.
Жанрове:
1. Пейзажи и диви животни - Направете пейзаж на природата в различни региони и райони в Родопите. Семейни стопанства с екологично устойчиво управление и красиви градски градини, диви животни и растения в техните естествени местообитания в Родопите.
2. Обичаи и традиционни занаяти - Снимка на местните обичаи, занаяти, празници, символи и културни паметници на Родопите, заснети от интересен ъгъл.
3. Смешни моменти от ваканцията ви в Родопите.

Младежки обмен „Различен си и ти, но видян с моите очи“, 22-30 август 2017, Узана, България
Краен срок: 1 юли 2017 г.
Проектът е подготвен и ще се проведе на базата на методология, която акцентира върху активното участие и анганжираност на всички, които участват. Предвидените дейности са ледоразбивачи, ролеви игри, тиймбилдинг и дейности на открито, дебати, отворени пространства и няколко семинара за развиване на житейски умения и компетенции, полезни за всеки младши работник. Работните методи са : „Умение за учене“, „Учител на връстници“ и „Връзки с връстници“.
Профил на участниците:
- между 16-29 години;
- активно лице / студент / доброволец;
- участие в НПО / студентски съвет и др.;
- над 29 години и иска да бъде лидер на група.

Youth Citizen Entrepreneurship Competition - Състезание за младежко гражданско предприемачество
Краен срок: 31 юли 2017 г.
Млади хора на възраст от 15 до 35 години от всички краища на света с новаторска идея за предприятие, което допринася за целите на устойчивото развитие, се приканват да представят своите най-добри идеи и проекти.
Предложенията ще бъдат оценени въз основа на тяхната предприемаческа визия, осъществимост, иновации, лидерство, социално въздействие и устойчивост. Те ще бъдат публикувани на уебсайта на конкурса и ще бъдат подложени на коментар и публично гласуване.
Заявленията трябва да се подават в една от следните две категории:
- Категория "Най-добра идея": иновативни идеи и планове за изпълнение.
- Категория "Най-добри проекти": за вече съществуващи начинания, които демонстрират социално въздействие.
Краен срок за изпращане на онлайн гласуване и коментари: 31 август 2017 г.

Прием на заявления за обучения на заети лица по проект „Ваучери за заети лица”, ОП РЧР 2014-2020
Краен срок: до изчерпване на финансовия ресурс по проекта
Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.
Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4.
Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.

УО НА ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-1.005 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:
BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“
Целта на процедурата е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.
По настоящата процедура за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с научна организация.
Приложимите режими помощ по настоящата процедура за подбор на проекти са, както следва:
Елемент А – „помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).
Елемент Б – помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 68 454 050 лева.
Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:
Елемент А
1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
Елемент Б
1. Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
3. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.
4. Визуализация на проекта.
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:https://eumis2020.government.bg.
Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 17:30 часа на 26.09.2017 г.
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:
Адрес на електронна поща: development@mi.government.bg.
Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.
Пълният пакет документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата е публикуван на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България:www.eufunds.bg.


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP001-5.001 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА“
Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.
Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, с общ бюджет 58 млн.лв. и с конкретни бенефициенти общини, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги и Министерство на здравеопазването.
Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, включително и здравно-социални, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.
Проектни предложения се подават с два крайни срока, като първи краен срок е 03 август 2017 г. и втори краен срок - 03.11.2017г.
Пакетът документи за кандидатстване по процедурата е одобрен със Заповед № РД-02-36-382/03.05.2017 на Ръководителя на УО на ОПРР.
• Насоки за кандидатстване
• Пакет – Документи за попълване
• Пакет – Документи за информация
• Таблица с отговори на въпроси, получени в процеса на обществено обсъждане на проекта на Насоки за кандидатстване
Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет-сайта на ОПРР, в меню: Кандидатстване, под меню: Актуални схеми и в ИСУН 2020


BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“
Краен срок: 30 юни 2017 г., 17,30 ч.
Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 000 000 лв.
Настоящата процедура е обособена в два компонента:
>> Компонент I - се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, текст от значение за ЕИП (OB L 187/26.06.2014)
Минимална и максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ за Компонент I:
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000 лева
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 911 660 лева
За големи предприятия не надхвърля 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
За средни предприятия помощта не надхвърля 60% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
За малки/микро предприятия не надхвърля 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
>> Компонент II – се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, текст от значение за ЕИП (OB L 352/24.12.2013).
Минимална и максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ за Компонент II:
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000 лева
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева
По Компонент II от настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучения за заети лица” не се изисква съфинансиране.


ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА - Трета покана
Краен срок: 30 юни 2017 г.
Бенефициенти могат да бъдат организации от 28-те държави–членки на ЕС, Норвегия или Швейцария, ако те са национални, регионални или местни публични органи, други публичноправни институции (например университети, агенции за регионално развитие, организации, подпомагащи бизнеса и др.), неправителствени организации.
Проектите следва да са фокусирани върху:
- Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации;
- Конкурентоспособност на малките и средните предприятия;
- Нисковъглеродна икономика;
- Околна среда и ресурсна ефективност.
Въпреки, че поканата няма тематично и териториално ограничение, акцентът е върху недобре представените теми в предишните покани (възобновяема енергия и управление на водите и др.) и включването на партньори от регионите, които досега не са участвали в програмата.

Конкурс "Командироване на работници: усъвършенстване на административното сътрудничество и достъп до информация"
Краен срок: 9 юни 2017 г.
Следните дейности могат да бъдат съфинансирани:
а) Сътрудничество: разработване на нови или подобряване на съществуващи обмени, партньорски проверки и / или програми за обучение
б) Информация: разработване или обновяване на онлайн платформи за събиране и разпространение на качествена, лесна за употреба и специфична информация
в) Знание: разработване на съвместни изследователски проекти

Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии "COST"
Краен срок: текущ
Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие на България в конкурсите на Европейската програма "COST" в областта на научните изследвания и технологиите и да засили присъствието на академичната общност в тази програма.
Допустими кандидати са: акредитирани висши училища по чл. 85, ал. 1, т. 7 от Закона за висшето образование (ЗВО), и научни организации по чл. 47, ал. 1 от ЗВО.
Максимален размер на съфинансирането: до 20 000 лв. на година.
Проектните предложения ще бъдат разглеждани от Временна научно-експертна комисия за подбор на предложенията два пъти годишно (през месец март и през месец октомври).

Конкурс "Спорт 2017" по програма "Еразъм+"
Краен срок: 6 април 2017 г.
Конкурсът има две направления: "Партньорства за сътрудничество" и "Нестопански европейски спортни събития".
>> По направление "Партньорства за сътрудничество": направлението предлага възможност за разработване, трансфериране и изпълнение на новаторски практики в различни сфери, свързани със спорта и физическата активност между разнообразни организации и действащи лица в и извън сферата на спорта. Партньорствата за сътрудничество са новаторски проекти, които целят:
- борба с допинга на местно равнище, особено в среди за развлечение като аматьорския спорт и фитнеса;
- подкрепа за предотвратяване и повишаване на вниманието сред участниците в борбата срещу уговарянето на резултата от състезания;
- подкрепа за предотвратяване, образователни и новаторски подходи за борба с насилието, расизма и нетолерантността в спорта;
- подкрепа за изпълнението на политическите документи на ЕС в сферата на спорта и в други съотносими политически области, като препоръки, насоки, политически стратегии и др. (напр. Насоки на ЕС за физическата активност; Насоки на ЕС за двойната кариера на атлетите; Принципи за добро управление в спорта; и др.).
Конкретен фокус ще бъде поставен върху проекти, които адресират спорта на местно равнище.
>> По направление "Нестопански европейски спортни събития": Продължителността на проекта е до 1 година (от подготовката за събитието до действия след неговото провеждане).
Максимално финансиране: за събития, организирани по време на Европейската седмица на спорта - 300 000 евро; за събития, не свързани с Европейската седмица на спорта - 500 000 евро.
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Висше образование"
Краен срок: 29 март 2017 г., 13:00 часа българско време
Основна цел на този тип проекти е насочена към разработване на интелектуални продукти и/или разпространение на новаторски или съществуващи иновативни идеи. Кандидатите в този тип Стратегически партньорства имат възможност да кандидатстват по всички бюджетни пера, валидни за дейността.
Проектно предложение може да бъде подадено от всяка организация, установена в програмна държава.
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Образование за възрастни"
Краен срок: 29 март 2017 г., 13:00 часа българско време
В зависимост от целите на Стратегическото партньорство, проектните предложения се разделят на два типа:
>> Стратегически партньорства за обмен на добри практики (Strategic Partnerships supporting exchange of good practices)
Основна цел на този тип проекти е да се даде възможност на организациите да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики; сътрудничество между публични организации за насърчаване развитието на образователната система и внедряване на успешни, добри практики в дейности на местно, регионално или национално ниво.
>> Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите (Strategic partnerships supporting innovation)
Основна цел на този тип проекти е насочена към разработване на интелектуални продукти и/или разпространение на новаторски или съществуващи иновативни идеи.
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Професионално образование и обучение"
Краен срок: 29 март 2017 г., 13:00 часа българско време
В зависимост от целите на Стратегическото партньорство, проектните предложения се разделят на два типа:
>> Стратегически партньорства за обмен на добри практики (Strategic Partnerships supporting exchange of good practices)
Основна цел на този тип проекти е да се даде възможност на организациите да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики; сътрудничество между публични организации за насърчаване развитието на образователната система и внедряване на успешни, добри практики в дейности на местно, регионално или национално ниво.
>> Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите (Strategic partnerships supporting innovation)
Основна цел на този тип проекти е насочена към разработване на интелектуални продукти и/или разпространение на новаторски или съществуващи иновативни идеи.
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор „Училищно образование", проекти само между училища
Краен срок: 29 март 2017 г., 13:00 часа българско време
Проектните предложения следва да се фокусират върху възможността на училищните институции да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики.
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование"
Краен срок: 29 март 2017 г., 13:00 часа българско време
В зависимост от целите на Стратегическото партньорство, проектните предложения се разделят на два типа:
>> Стратегически партньорства за обмен на добри практики (Strategic Partnerships supporting exchange of good practices)
Основна цел на този тип проекти е да се даде възможност на организациите да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики; сътрудничество между местни / регионални училищни власти за насърчаване развитието на образователната система и внедряване на успешни, добри практики в дейности на местно, регионално или национално ниво.
>> Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите (Strategic partnerships supporting innovation)
Основна цел на този тип проекти е насочена към разработване на интелектуални продукти и/или разпространение на новаторски или съществуващи иновативни идеи.
Програма „ЕРАЗЪМ+“, КД 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Секторни съюзи на уменията
Краен срок: 2 май 2017 г. 12:00 на обяд (брюкселско време)
Секторните съюзи на уменията имат за цел справяне с недостига на умения по отношение на един или повече професионални профили в определен сектор. Те постигат това чрез откриване на съществуващи или възникващи нужди на пазара на труда в конкретен сектор (търсенето). Освен това те подобряват способността за реагиране на системите за първоначалното и продължаващо професионалното образование и обучение (ПОО) на всички нива по отношение на нуждите на пазара на труда (предлагането). Посредством доказателства относно нужните умения секторните съюзи на уменията подпомагат разработването и предоставянето на транснационално учебно съдържание за професионално обучение, както и на методологии за преподаване и обучение за основните европейски професионални профили.
Секторните съюзи на уменията за стратегическо сътрудничество, във връзка с уменията в рамките на сектора, набелязват и разработват конкретни действия за установяване на съответствие между търсенето и предлагането на умения с цел подпомагане на цялостната стратегия за развитие на сектора.
Проектите могат да постигат тези цели чрез кандидатстване по една от следните „партиди“:
Партида 1 – Секторни съюзи на уменията за определяне на нужните умения
Имат за цел да определят и предоставят подробни доказателства относно нуждите от умения и недостига на такива в определен икономически сектор. Това би дало възможност за справяне с подобен недостиг чрез осигуряване на обучение, независимо дали в сферата на ПОО или друг сектор в образованието и обучението.
Партида 2 – Секторни съюзи на уменията за разработване и предоставяне на ПОО
Имат за цел да реагират на определен недостиг на умения и нужди от квалифицирана работна сила в конкретен икономически сектор. Тази цел се осъществява чрез разработване на учебни планове и методологии за осигуряване на преподаване и обучение. Плановете и методологиите за обучение трябва да включват стабилен компонент за учене в процеса на работа и да подпомагат транснационалната мобилност на учащите.
Партида 3 – Секторни съюзи на уменията за въвеждане на нов стратегически подход („план“) за сътрудничество в сектора по отношение на уменията
Планът за сътрудничество в сектора по отношение на уменията е едно от десетте действия в „Програмата за нови умения за Европа“. Той цели подобряване на познанията за уменията и осигуряване на ясна стратегия и инструменти за справяне с недостига на квалифицирана работна сила в конкретни икономически сектори. Той ще се изпробва в шест сектора: автомобилна, отбранителна, морска технология, космическа и гео-информация, кожени изделия, текстилна, шивашка и обувна промишленост и туризъм.
Общият бюджет, определен за съфинансирането на проектите, се предвижда да бъде 28 млн. евро (1 млн. евро за партида 1, 3 млн евро за партида 2 и 24 млн. евро за партида 3).
BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“
Краен срок: 17.30 часа на 19 май 2017 г.
Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.
Приложимият режим на държавна/минимална помощ е, както следва:
По Елемент А кандидатите по процедурата могат да избират между ЕДИН от приложимите режими на държавна помощ:
1) Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).
или
2) Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност съгласно чл. 38 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014.
По Елемент Б приложимият режим е помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лв. (50 000 000 евро).
Допустими за финансиране са следните дейности:
Елемент А
- Придобиване на инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (с изключение на мерките, включени за изпълнение по елемент Б на настоящата процедура);
Енергийният одит следва да е извършен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Контролът относно качеството на изготвените енергийни одити ще бъде извършван от компетентни външни лица, които ще притежават нужните умения и квалификация, за да оценяват тяхното съответствие. Посоченото ще бъде извършвано в рамките на процеса на оценка на проектните предложения. Елемент Б
- Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001; - Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
- Извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
- Придобиване на инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, които не са заявени по Елемент А;
- Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно ефективните мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност и предвидени да бъдат реализирани по проекта (в рамките на Елемент А и/или Елемент Б на процедурата);
- Публичност и визуализация;
- Одит на проекта.
МОСВ набира предложения за пилотни екопроекти
Краен срок: 31 май 2017 г.
Предприятия, общини и общински предприятия могат да кандидатстват в МОСВ за финансиране на иновативни проектни предложения, свързани с опазване на околната среда в рамките на Споразумение между екоминистерствата на България и Германия.
Финансовата подкрепа е насочена към проекти в областта на климата (ограничаване на емисиите на парникови газове, енергийната ефективност), за подобряване качеството на въздуха и водите, опазването на почвите, въвеждането на екологосъобразни производствени процеси и ефективно използване на ресурсите.
Финансирането е във вид на безвъзмездни инвестиционни грантове и целеви заеми. Допустими за финансиране са инвестиции в екологосъобразни технологии, обучения и квалификация на персонал във връзка с инвестиционни проекти и дейности за повишаване на информираността. Няма твърдо определена сума/процент на отпуснато финансиране, очаква се и съфинансиране от страна на инвеститора.
Параметрите на отпуснатата помощ зависят от нуждите на проекта по отношение на инвестиционните разходи, собствените ресурси и средствата от трети страни, като се прилага европейското законодателство за държавна помощ. Годишният обем на Програмата за иновации в околната среда на Федералното министерство е 2, 5 млн. евро общо за всички страни, които са допустими за финансиране по програмата – България, Чехия, Полша, Латвия, Румъния.
Предварителните условия за проектните предложения е да прилагат високи технологии, които надминават съществуващите екологични стандарти в страната, да има моделен характер за подобни последващи проекти, както и научноизследователските и развойни дейности да са приключили.
Апликационната форма се подава на български и на немски език.
Opportunity Fund
Краен срок: текущ
Roma Initiatives Office кани роми и про-ромски организации и неформални групи, мрежи или физически лица от Албания, България, Чешката република, Унгария, Македония, Румъния, Сърбия, Словакия и Испания, да кандидатстват за безвъзмездна помощ за спешни действия за сумата до 15 000 щ.д. Подкрепят се своевременни действия и възможности, които насърчават структурните промени в полза на ромите или са отговор на анти-ромски събития и тенденции.
Кандидатите трябва да представят концепции на английски език.

Променена е Индикативната работна програма на ОПИК за 2017 г.
Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 публикува променена Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) за 2017 г.
Програмата е одобрена в рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 (ОПИМСП), проведена в периода 18.01.2017 г. – 01.02.2017 г.

На вниманието на МИГ с одобрени стратегии за ВОМР
Във връзка с изпълнението на одобрените по първи прием стратегии за ВОМР и на основание чл. 37. (1) от ПМС 161/4.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” публикува Утвърдени Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР. Указанията описват процедурите за изпълнение на Стратегиите за местно развитие, включващи мерки по ОП РЧР 2014-2020 г.
Утвърдени Указания за прием и изпълнение на проекти: свали файл

Стартира приемът на проекти за инвестиции в аквакултурни стопанства
Стартира приемът на проекти по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Програмата за морско дело и рибарство. Процедурата е насочена към изграждане на нови или модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства
Сред допустимите дейности са производството на зарибителен материал, увеличаване на асортимента от производството, подобряване на производствените характеристики на водоема, закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници,намаляване на използваното количество вода и химикали, увеличаване на енергийната ефективности диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности, включително риболовен туризъм.
Ще се насърчава и въвеждането на затворени рециркулационни системи, в които се свежда до минимум потреблението на вода.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 16.9 млн. лв., като кандидатите могат да получат финансиране до 50 на сто от признатите им разходи по проекта.
Кандидатстването става изцяло електронно чрез Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН).
Крайният срок за изпращане на проектните предложения е 25 май 2017 г.
ОБУЧЕНИЯ ЗА КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.009 „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ“ ПО ОПИК
Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ по ОПИК се организират две еднодневни обучения на 09.03.2017 г. и 10.03.2017 г. в гр. София
Обучението е практически насочено и представя целия процес по разработване и подаване на проектно предложение по тази процедура.
В него могат да участват само кандидати, които са подали заявления за категоризация до Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).
За да се включите в планираните обучения, можете да заявите вашето участие на тел.: 02 944 51 09, факс: 02 944 51 18 или на e-mail: org@dicon-bg.com
Пълният текст на поканата можете да откриете тук.
ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР ПО ОПДУ ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА
Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, открива процедура на конкурентен подбор BG05SFOP001-3.003

ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Процедурата е по приоритетна ос 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, специфична цел 1 „Увеличаване на прозрачността и ускоряване на правораздаването чрез реформа в структурата, процедурите и организацията на съдебната система“ на ОПДУ.

Процедурата цели да подкрепи усилията за преодоляване на натрупаното обществено недоверие към съдебната система. Процедурата ще подкрепя откритото участие на всички активни в сферата НПО и професионални организации при разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформи и предложения за подобрения в съдебната система. Ще бъдат подпомагани проекти на НПО за извършване на независим анализ на провалилите се дела, като се анализират слабостите както в следствието, така и в прокуратурата, в това число защитата на свидетелите, икономическият и финансовият анализ, събирането на доказателства от полицията и сътрудничеството между съдебната и изпълнителната власт. Приоритетни ще бъдат проектите, които въз основа на такъв анализ предлагат пренасяне на добри практики и иновативни решения за премахване на недостатъците в структурата, управлението, персонала, обученията, сътрудничеството и професионалните практики. Ще бъдат подкрепени и мерки за извършване на изследвания на общественото мнение и широко застъпване на дискусиите и формите на повишаване на отчетността и гражданското участие.
Допустими кандидати:
- Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) при Министерството на правосъдието (МП) по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в сила до 31.12.2017 г., или вписани в Регистъра по чл. 17 от ЗЮЛНЦ, в сила от 01.01.2018 г., които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване.
- Професионални организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ или регистрирани/създадени със специален закон, на лица, работещи в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията, съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица и др.), на адвокати, нотариуси и други юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица, работещи в сектора на правосъдието, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване.

Бюджет: Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 5 млн. лв.
1 000 000 лв. – за първия срок за кандидатстване;
2 000 000 лв. – за втория срок за кандидатстване;
2 000 000 лв. – за третия срок за кандидатстване
Срокове: Проектите трябва да бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е:
28.04.2017 г., 18:00 ч. (за проекти, които ще се изпълняват 2017 – 2019 г.);
30.09.2018 г., 18:00 ч. (за проекти, които ще се изпълняват 2019 – 2020 г.);
30.09.2020 г., 18:00 ч. (за проекти, които ще се изпълняват 2021 – 2022 г.)
Всички документи по процедурата са публикувани в секцията за ОПДУ на Единния информационен портал: www.eufunds.bg и в ИСУН:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-c004-46f2-8816-f4ba5c925d00
Въпроси по процедурата можете да задавате преди крайния срок за кандидатстване на: questions-opgg@government.bg

ОТВОРЕНИ СА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА НАД 80% ОТ СРЕДСТВАТА ПО ОПИК 2014-2020 ЗА ДЯЛОВИ И КВАЗИ-ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира пазарни консултации по финансов инструмент „Фонд Мецанин/Растеж“. Това е третият пореден публикуван финансов инструмент, съ-финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Със стартирането на консултациите по този инструмент към пазара е насочен над 80% от общо предоставения за управление от ФМФИБ ресурс по дялови и квази-дялови финансови инструменти по програмата.
Инструментът „Фонд Мецанин/Растеж“ е с бюджет 40 млн. евро от ОПИК 2014-2020 г. като се очаква да бъде привлечено частно финансиране от близо 27 млн. евро. Фондът ще инвестира в МСП с потенциал за растеж и в зряла фаза на развитие, предимно чрез дялово и квази-дялово участие.
„Фонд Мецанин/Растеж“ може да осигури достъп до алтернативно финансиране за МСП с високи темпове на растеж и с планове за разширяване на дейността в България и чужбина, да подпомогне разширяването на производството и капацитета, както и развитието на нови продукти. Наред с това, инструментът ще обърне особено внимание на укрепването на управленския капацитет, корпоративното управление и системите за отчетност на финансираните предприятия с цел повишаване конкурентоспособността, предвид предизвикателствата пред бизнеса в световен мащаб.
Стартиралият пазарен тест цели оптимизация на структурата на „Фонд Мецанин/Растеж“, за да отговаря на пазарните нужди, и е насочен към заинтересовани страни като например фонд мениджъри, инвеститори, потенциални крайни получатели и други.
Предложения и коментари по индикативната техническа спецификация могат да се изпращат в срок до 13 април 2017 г. на следната електронна поща:MGFOPIC@fmfib.bg. За допълнителна информация и въпроси относно пазарните консултации, може да се свържете с екипа на ФМФИБ на тел. +359 2 801 40 50.
Подробни характеристики на финансовия инструмент могат да бъдат намерени на интернет адрес: http://www.fmfib.bg/bg/instruments.

BG05M9OP001-2.007 - Развитие на социалното предприемачество
Краен срок: 3 април 2017 г., 17:30 ч.
Процедурата има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 15 000 000 лв.
Допустими кандидати: Социално предприятие; Работодател; Специализирано предприятие на хора с увреждания; кооперация на хора с увреждания; Община; Район на община; Доставчик на социални услуги; Неправителствена организация.
Процент на публичното съфинансиране: 100% безвъзмездна помощ.
Минимален и максимален размер на финансиране: Мин. размер на помощта 50 000 лв.; Макс. размер на помощта: до 391 166 лева - минимална помощ.

BG05M9OP001-1.020 "Подкрепа за предприемачеството"
Краен срок: 5 април 2017 г. ,17:30 ч.
Операцията е част от цялостната подкрепа чрез ОПРЧР за стартиращи предприемачи и постигане на заетост чрез самонаемане, като се предвижда тя да подготви крайни получатели на предвидените финансови инструменти по ОПРЧР.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 5 000 000 лв.
Допустими кандидати:
1. Центрове за развитие на предприемачеството, включително: Неправителствени организации - юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ; Търговци по смисъла на Търговския закон;
2. Социални партньори - (национално представителни организации на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с решение на МС: КНСБ, КТ “ПОДКРЕПА“, АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ);
3. Финансови институции – банки (кредитни институции) или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции.
Процент на публичното съфинансиране: 100% безвъзмездна помощ.
Минимален и максимален размер на финансиране: Мин. размер на помощта 100 000 лв.; Макс. размер на помощта: до 391 166 лева - минимална помощ.
Средствата се предоставят за: информиране и мотивиране за започване на самостоятелна стопанска дейност (до 10 % от общите допустими разходи по проекта); обучения, свързани с развитие на предприемачески, управленски и бизнес знания и с разработване на бизнес планове; консултантски услуги.
Целевите групи, към които са насочени всички тези дейности, са: лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, в т.ч. безработни, неактивни или работещи. Изисква се приоритетно в проектите да бъдат включвани безработни и/или неактивни лица.
Конкурс "Спорт 2017" по програма "Еразъм+"
Краен срок: 6 април 2017 г.
Конкурсът има две направления: "Партньорства за сътрудничество" и "Нестопански европейски спортни събития".
>> По направление "Партньорства за сътрудничество": направлението предлага възможност за разработване, трансфериране и изпълнение на новаторски практики в различни сфери, свързани със спорта и физическата активност между разнообразни организации и действащи лица в и извън сферата на спорта. Партньорствата за сътрудничество са новаторски проекти, които целят:
- борба с допинга на местно равнище, особено в среди за развлечение като аматьорския спорт и фитнеса;
- подкрепа за предотвратяване и повишаване на вниманието сред участниците в борбата срещу уговарянето на резултата от състезания;
- подкрепа за предотвратяване, образователни и новаторски подходи за борба с насилието, расизма и нетолерантността в спорта;
- подкрепа за изпълнението на политическите документи на ЕС в сферата на спорта и в други съотносими политически области, като препоръки, насоки, политически стратегии и др. (напр. Насоки на ЕС за физическата активност; Насоки на ЕС за двойната кариера на атлетите; Принципи за добро управление в спорта; и др.).
Конкретен фокус ще бъде поставен върху проекти, които адресират спорта на местно равнище.
>> По направление "Нестопански европейски спортни събития": Продължителността на проекта е до 1 година (от подготовката за събитието до действия след неговото провеждане).
Максимално финансиране: за събития, организирани по време на Европейската седмица на спорта - 300 000 евро; за събития, не свързани с Европейската седмица на спорта - 500 000 евро.
Покана за организиране на семинари на тема Конфликти, базирани на ценност, и насилие
Краен срок: 17 февруари 2017 г.
От 5-6 април 2017 г. Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS) организира международна конференция Конфликти, базирани на ценност, и насилие.
Организаторите събират на едно място граждански активисти и организации, предимно от Централна и Източна Европа, и говорители от САЩ, Германия, Йордания и др., които имат разнообразен опит, свързан с темата на конференцията .
Целта на диалога е да засили способността на гражданското общество в Централна и Източна Европа да предотвратява появата и разпространението на различни видове насилие. Организаторите канят лица и екипи да кандидатстват за организиране на интерактивни семинари по посочените теми в рамките на конференцията. Кандидатите трябва да бъдат от държавите-членки на ЕС, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Македония или Сърбия.
Едногодишен стаж в Брюксел в офиса на Финансовия механизъм на EEA и Norway Grants
Краен срок: 5 март 2017 г.
Офисът на Финансовия механизъм в Брюксел на EEA и Norway Grants обяви традиционната си едногодишна стажантска програма. Стажантите ще придобият ценен опит в управлението на безвъзмездни средства и европейското сътрудничество.
Периодът на стажа е от 1.09.2017 г. до 31.08.2018 г.
Кандидатите следва да са завършили наскоро студенти с висока мотивация и владеене на английски език.
Младежки обмен „Представи си Европа“ на немски или френски език в Лион, Франция, 8-15.04.2017
Краен срок: 15 февруари 2017 г.
Участвайте в младежки обмен на тема европейско гражданство, езици и култура, съпроводен с тематични срещи в европейски културни институции в Лион и практически занимания по театър и илюстриране. Участниците ще имат възможност да изберат да се включат в:
- занимания по многоезиков театър
- ателие по визуално записване (graphic design) – изкуството да визуализираш в рисунки разговор, среща, събитие в момента на неговото случване.
В края на обмена участниците ще представят творчеството си в открито представление.
Профил на участниците: млади хора между 18 и 30 години, които говорят френски и/или немски език (изисква се ниво на владеене на поне един от двата езика B.1.2 или B.2).