Регионален план за развитие на Южен централен район за планиране за периода 2014-2020


Фиг.1. Административни-териториална структура на Южен централен район за планиране

РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=864