Регионална иновационна стратегия


На 10.07.2002 год. се проведе работна среща във връзка с представянето на проекта за разработване на Регионална иновационна стратегия на Южен централен район. На срещата присъстваха представители на общините, бизнес средите и неправителствените организации от област Смолян.
Представителите от Фондация “ Приложни изследвания и комуникации “ представиха проекта - Проектът се финансира от петата рамкова програма на ЕС и целта му е да се задълбочи анализа на регионалната икономика, като се създадат предпоставки за дългосрочен трансфер на опит от чуждестранни партньори, както и да се подпомогне сътрудничеството между обществения и частен сектор, изследователските организации, университетите и финансовите институции в Южен централен район. Работната програма по изготвянето на Иновационната стратегия премина през три етапа. В подготвителния период се повиши обществената информираност за ползите от проекта и се разработи методология за регионални проучвания, подготви се работна програма за следващите два периода. През втория етап от проекта, който беше 12-месечен се направи анализ на силните и слабите страни на икономиката, на основните технологични и промишлени тенденции, както и на иновационното търсене и предлагане в региона. Третия етап бе кратък / 8 месеца / и през това време се разработи регионалната иновационна стратегия, започна набирането на пилотни проекти, създаде се система за мониторинг и се определиха рамките за трансгранично сътрудничество с партниращи региони в Германия и Гърция.
При разработката на Стратегията на Южен централен район е взета информация от РОП, Областния план за регионално развитие и статистика. По приоритетите за областта – селско стопанство /тютюнопроизводство, екоземеделие и животновъдство/; туризъм /селски, ловен и др./; горско стопанство /дърводобив и дървопреработване/; шивашка промишленост/ мебелна промишленост/.
На работната среща бяха представени Инициативите на Областна администрация по проекта и предложенията в областта на иновациите и технологичното развитие на областта, както и SWOT анализа на област Смолян / силни страни и възможностите за развитие /.
Направени бяха предложения в стратегията да намерят място хранително – вкусовата промишленост със затваряне на цикъла - да се създадат преработвателни предприятия на територията на областта, нови производствени мощности за производство на тютюн; да се изградят МСП за производство на тютюн и на пазара се реализират нови марки цигари произведени в област Смолян.
Присъстващите подкрепиха идеята за иновациите и подчертаха, че бизнеса трябва да е по активен.
Възникна въпроса как ще се финансират проектите и какъв ще бъде принципа на оценяването имайки впредвид, че Пловдивска и Старозагорска област са силно развити.
Поставен бе и въпроса ще се финансира ли инфраструктура и дали това е предмет на проекта.
Поставен бе и въпроса за финансиране на проектите и кой ще ги изготвя.
Отбелязано бе и следното, че е трудно да се намери финансиране и че има готови разработени проекти, които могат да намерят място в РИС и да бъдат пилотни за областта – напр. Произведено в Родопите и Туризъм в Родопите /. Предложи се да разработят проекти по приоритетите за областта – млекопреработване, тютюнопроизводство и внедряване на нови технологии.
На срещата бе представена разработената стратегия за развитие на земеделието в Смолянска област.
Писмените предложения в областта на иновациите и технологичното развитие бяха бъдат представени в Областна администрация до края на месец юли 2002 год.

Изтегли RIS_Final_report_Bg.pdf